Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2009 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,95%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 november 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst.

TOELICHTING

WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de sectorfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering vast.

De WW-premie voor verplicht verzekerden bestaat uit twee delen: sectorpremie en AWf-premie. Verplicht verzekerden betalen over het dagloon sectorpremie. De AWf-premie wordt geheven na aftrek van een franchise. UWV streeft naar een situatie waarin de vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel WW-premie betalen als verplicht verzekerden.

Vrijwillig verzekerden betalen over het gehele dagloon WW-premie. Omdat voor verplicht verzekerden bij de AWf-premie een franchise geldt, is de procentuele AWf-premie voor de vrijwillig verzekerden verlaagd.

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst.

Naar boven