Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 178 pagina 5Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13114 N

DEPTAL MCL

natrium-hypochloriet

bactericide

HYPRED S.A.

01-09-2018

13115 N

Spiriclens

2-propanol

desinfectans

Ecolab B.V.

01-09-2018

Rectificaties

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het gehalte werkzame stof van onderstaande middelen gerectificeerd:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

10095 N

Falgro

gibberellinezuur

groeiregulator

Fine Agrochemicals Ltd

12847 N

VALIOSO

gibberellinezuur

groeiregulator

R. van Wesemael B.V.

Wijziging gebruiksgebied

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het gebruiksgebied van onderstaand middel gewijzigd:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

12677 N

Huwa-San TR-50

waterstofperoxide

desinfectans

Roam Chemie N.V.

Aanpassing Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de zin in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van onderstaand middel aangepast:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

12797 N

Klercide E

natriumhypochloriet

desinfectans

Ecolab B.V.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, tel. 0317-471810.

Beslissing op bezwaarschrift

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125) is bij beslissing van 12september 2008 op het bezwaarschrift van 9 januari 2008 van Certis Europe B.V. (2008-05), tegen het Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007 (Stcrt. 12 december 2007, nummer 241), besloten de bezwaren, betreffende het niet vaststellen van een opgebruik- en aflevertermijn voor de op verzoek ingetrokken toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen Topsin M Spuitpoeder (6477 N) en Thiram Stuifpoeder (7451 N), ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit blijft gehandhaafd.

Beroep

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan op grond van artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden waarop het beroepschrift rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van het College. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de afdeling Griffie van het College verstrekt.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, tel. 0317-471810.