Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 174 pagina 13Overig

Vergoedingenregeling Adviesraad gevaarlijke stoffen

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 september 2008, nr. BJZ2008083023, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en overige leden van de Adviesraad gevaarlijke stoffen (Vergoedingenregeling Adviesraad gevaarlijke stoffen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Adviesraad gevaarlijke stoffen ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,40.

Artikel 2

De plaatsvervangend voorzitter van de Adviesraad gevaarlijke stoffen ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de plaatsvervangend voorzitter wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,30.

Artikel 3

De overige leden van de Adviesraad gevaarlijke stoffen ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,20.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Adviesraad gevaarlijke stoffen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2008.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.M. Cramer.