Regeling van de Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie van 28 november 2008, nr. BJZ2008111822, tot intrekking van diverse regelingen

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Invoeringsbesluit Wet stedelijke vernieuwing;

Besluit:

ARTIKEL I

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. de Bijdrageregeling inburgering oudkomers;

 • b. de Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten;

 • c. de Regeling aanvullende bijdrage inburgering oudkomers 54 gemeenten;

 • d. de Regeling inburgering oudkomers;

 • e. de Regeling inburgering oudkomers 25 gemeenten 2005;

 • f. de Regeling inburgering oudkomers 54 gemeenten;

 • g. de Instellingsregeling interdepartementale coördinatiecommissie integratie en immigratie;

 • h. het Mandaatbesluit Cfi;

 • i. de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 april 1995, nr. MJZ31395019, tot intrekking van de Beschikking jaarlijkse bijdrage bestaande eigen woningen en wijziging van de Regeling overgangsbepalingen woninggebonden subsidies (beëindiging verlening jaarlijkse bijdragen aan opvolgende eigenaren van gesubsidieerde koopwoningen) (Stcrt. 69);

 • j. de Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen;

 • k. de Bijdrageregeling leefbaarheid partiële GSB-steden;

 • l. de Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25;

 • m. de Regeling geldelijke steun verhuis- en inrichtingskosten bij voorzieningen aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen.

ARTIKEL II

Ten aanzien van bezwaren die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2008

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan.

TOELICHTING

De regelingen, genoemd in artikel I, zijn uitgewerkt en konden daarom worden ingetrokken.

In artikel II is een algemene overgangsbepaling opgenomen zodat eventuele afhandeling van bezwaren plaatsvindt volgens de ingetrokken regeling(en).

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan.

Naar boven