Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld op 6,49%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, geldt een korting van 0,44%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor 2009 vastgesteld op 5,59%.

Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, geldt een korting van 0,44%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 november 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst.

TOELICHTING

De vrijwillige Ziektewet-uitkeringen komen voor rekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De premies vrijwillige verzekering Ziektewet worden door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.

Indien naast een vrijwillige verzekering Ziektewet eveneens een vrijwillige verzekering Werkloosheidswet is afgesloten, dient een korting te worden gegeven. Immers in zowel de premie vrijwillige verzekering Ziektewet als in de premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet wordt rekening gehouden met lasten van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst.

Naar boven