Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2008, 168 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken en aanpassing van taken en herbenoeming van voorzitter en leden van beoordelingscommissie

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 augustus 2008, nr. PLW/2008/18970, tot wijziging van de vervaldatum van artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken en aanpassing van de taken en herbenoeming van de voorzitter en de leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in dat artikel

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken;

Besluit:

Artikel 1

Aan het eind van artikel 7.1 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken wordt voor de punt toegevoegd: , met uitzondering van artikel 3.4, dat vervalt met ingang van 10 maart 2009.

Artikel 2

In de artikelen 3 tot en met 9 wordt verstaan onder:

a. beoordelingscommissie: beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken;

b. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 3

Als leden van de beoordelingscommissie worden voor de duur van een jaar benoemd:

a. mevrouw H. Maassen van den Brink, tevens voorzitter;

b. de heer W. van Bruggen; en

c. de heer A. Blokland.

Artikel 4

De voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie ontvangen een vaste beloning op basis van artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen. De beloning wordt bij koninklijk besluit nader geregeld.

Artikel 5

De voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten. Overige kosten van de beoordelingscommissie worden vergoed voor zover daarvoor door de Minister goedkeuring is gegeven.

Artikel 6

De beoordelingscommissie kan zich laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 7

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de beoordelingscommissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn of haar taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

De archiefbescheiden van de beoordelingscommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder als aangewezen is, overgebracht naar het archief van de projectdirectie Leren en Werken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9

De beoordelingscommissie heeft tot taak de Minister op zijn verzoek te adviseren omtrent:

a. aanvragen om subsidie op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007,

b. aanvragen om subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling STEP 2007–2008,

c. de toekenning van de EVC-prijs 2008 en

d. de toekenning van de Ginjaar-Maas Prijs 2008.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 10 maart 2008 en vervalt met ingang van 10 maart 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Toelichting

De beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken, is eind 2005 ingesteld en heeft tot taak gekregen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op zijn verzoek te adviseren over subsidieaanvragen in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken, de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 en over subsidieaanvragen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling STEP. Daarnaast adviseert de beoordelingscommissie de Minister over de toekenning van de Ginjaar-Maas Prijs.

De commissie heeft vrijwel al haar werkzaamheden afgerond voor wat betreft de ingediende aanvragen voor subsidie. Alleen over een deel van de aanvragen in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 zal zij nog in 2008 adviseren. De reden hiervoor is een ophoging van het subsidieplafond, met een grotere omvang van de werkzaamheden van de commissie als gevolg. De commissie zal in 2008 tevens nog adviseren over aanvragen om subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling STEP 2007–2008, de toekenning van de EVC-prijs 2008 en de toekenning van de derde Ginjaar-Maas Prijs.

Deze regeling bevat een verlenging van de werkingsduur van het artikel waarbij de beoordelingscommissie is ingesteld, alsmede een aanpassing van de taken en herbenoeming van de voorzitter en de overige leden van de commissie.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart