Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 168 pagina 12Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13112 N

VAPONA kruipende insecten- en wespenspray

permethrin; tetramethrin

insecticide

Sara Lee Household & Bodycare Nederland B.V., afd. Quality Assurance

01-01-2014

13113 N

VAPONA bladluizenspray

piperonylbutoxide; pyrethrinen

insecticide

Sara Lee Household & Bodycare Nederland B.V., afd. Quality Assurance

**

** Het middel wordt toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Vrijstelling voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080611

PRL 364

Fytagoras

20080683

Exp

Bay 9 Bayer CropScience B.V.

Herregistratie toelating

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onderstaand middel toegelaten (herregistratie toelating) onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel

(bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

8928 N

Rovral Aquaflo

iprodion

fungicide

BASF Nederland B.V.

01-09-2018

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.