Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2008, 165 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Regeling vakbekwaamheid bestuurders

Regeling houdende regels in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (Regeling vakbekwaamheid bestuurders)

19 augustus 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/1041

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEU L 226) betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en tot intrekking van richtlijn nr. 76/914/EEG van de Raad, alsmede de artikelen 124a, vijfde lid, 151b, onderdeel a, 151f, eerste en vijfde lid, 151h en 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 156c, tweede lid, 156h, vierde en vijfde lid, 156i, tweede, vierde en vijfde lid, 156k, tweede lid, 156l, tweede en derde lid, 156m, tweede en derde lid, 156o, 156q, tweede, derde en zevende lid, 156s, tweede lid, 156t, derde lid, 156w, tweede lid, 156x, eerste en vijfde lid, 156y, eerste lid, onder b, en tweede lid, en 156aa, derde lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet: Wegenverkeerswet 1994;

b. Nederlands omwisselingscertificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 151g, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

c. nationaal certificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 151c, vierde lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

d. deelcertificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 1, onderdeel y, van het Reglement rijbewijzen;

e. NIWO: de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie.

Artikel 2

Aanwijzing richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Als richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b, onderdeel a, van de wet, wordt aangewezen: richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van richtlijn nr. 76/914/EEG van de Raad (PbEU L 226).

Hoofdstuk II

Stelsel van basiskwalificatie

§ 1

Aangewezen exameninstantie

Artikel 3

Aangewezen exameninstantie

Als exameninstantie bedoeld in artikel 151f, eerste lid, van de wet wordt het CBR aangewezen.

§ 2

Theorie-examen vakbekwaamheid

Artikel 4

Opzet theorie-examen vakbekwaamheid

1. Het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorieën C en D bestaat uit:

a. een theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 die met behulp van een meer-antwoorden-keuze toets betreffende de onderwerpen verkeer en techniek wordt afgenomen,

b. een theorietoets vakbekwaamheid 2 die met behulp van een meer-antwoorden-keuze toets betreffende overige zaken wordt afgenomen en

c. een theorietoets vakbekwaamheid 3 waarbij de aanvrager opgaven in de vorm van casestudies beantwoordt.

2. De duur van het theorie-examen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 240 minuten.

Artikel 5

Eisen theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 rijbewijscategorie C en D

1. Bij de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C en D wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen;

b. de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg;

c. de gedragsregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en voor laten gaan;

d. de kenmerken en de betekenis van de verkeerstekens en aanwijzingen;

e. de techniek, de bediening en het onderhoud van het motorvoertuig

f. de inrichtings- en gebruikseisen van het motorvoertuig;

g. de voor het besturen van het motorvoertuig relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.

2. De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 1 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid 1.

Artikel 6

Eisen theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C

1. Bij de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt;

b. de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig;

c. de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig;

d. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving;

e. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

f. de wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden;

g. de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening;

h. de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche;

i. de markt van het goederenvervoer.

2. De eisen van de in het eerste lid bedoelde toetsen zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 2 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie C (R2/V2-V3).

Artikel 7

Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie C

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie C verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C af te leggen.

Artikel 8

Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C voor degene die reeds het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D heeft afgelegd

De aanvrager die het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D met goed gevolg heeft afgelegd, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C af te leggen.

Artikel 9

Eisen theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D

1. Bij de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt;

b. de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig;

c. de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig;

d. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving;

e. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

f. de wijze waarop personen en bijbehorende lading veilig vervoerd moeten worden;

g. de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening;

h. de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche;

i. de markt van het personenvervoer.

2. De eisen van de in het eerste lid bedoelde toetsen zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 3 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie D (R2/V2-V3).

Artikel 10

Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie D

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie D verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D af te leggen.

Artikel 11

Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D voor degene die reeds het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C heeft afgelegd

De aanvrager die het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C met goed gevolg heeft afgelegd, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D af te leggen.

§ 3

Praktijkexamen vakbekwaamheid

Artikel 12

Opzet praktijkexamen vakbekwaamheid

1. Het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorieën C, E bij C, D en E bij D bestaat uit het afleggen van:

a. een rijproef van ten minste 60 minuten, die geïntegreerd wordt afgelegd met het praktijkexamen voor het rijbewijs C, E bij C, D of E bij D, bedoeld in de artikelen 73, 74, 76 en 77 van het Reglement rijbewijzen;

b. een praktijktoets vakbekwaamheid 1, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten gericht op onder andere beroepshouding en veiligheid en

c. een praktijktoets vakbekwaamheid 2, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten op een besloten terrein of in een simulator gericht op de controle van het motorvoertuig.

2. De duur van het praktijkexamen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 120 minuten.

Artikel 13

Eisen praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C en E bij C

1. Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C en E bij C wordt getoetst of de aanvrager in staat is:

a. de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het laden en lossen en vastzetten van lading;

b. criminaliteit en illegaliteit te voorkomen;

c. fysieke risico’s te voorkomen tijdens de werkzaamheden en het tillen, verplaatsen en vastzetten van lading;

d. passende maatregelen bij noodsituaties te nemen en het Europese schadeformulier in te vullen.

2. De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 4 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs Praktische Toets C.

Artikel 14

Eisen praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C en E bij C voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie C of E bij C

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie C of E bij C verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor categorie C en de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor categorie C af te leggen.

Artikel 15

Eisen praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie D en E bij D

1. Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie D en E bij D wordt getoetst of de aanvrager in staat is:

a. over een juiste beroepshouding te beschikken;

b. de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het in- en uitladen van bagage;

c. criminaliteit en illegaliteit te voorkomen;

d. fysieke risico’s te voorkomen tijdens de werkzaamheden en tijdens het in- en uitladen van bagage;

e. passende maatregelen bij noodsituaties te nemen en het Europese schadeformulier in te vullen.

2. De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 5 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs Praktische Toets D.

Artikel 16

Eisen praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor rijbewijscategorie C en E bij C of D en E bij D

1. Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor rijbewijscategorie C en E bij C of D en E bij D wordt getoetst of de aanvrager in staat is de controle over het voertuig bij verschillende situaties te hebben.

2. De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 6 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs Praktische Toets Besloten Terrein/Simulator.

Artikel 17

Eisen praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D en E bij D voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie D of E bij D

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie D of E bij D verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor categorie C en de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor categorie C af te leggen.

Artikel 18

Het afnemen van praktijktoetsen vakbekwaamheid 1 en vakbekwaamheid 2

1. De aangewezen exameninstantie wijst rij-instructeurs aan tot het afnemen van praktijktoetsen ingevolge artikel 156n van het Reglement rijbewijzen door middel van het aanwijzen van een opleidingsinstituut in opdracht waarvan een rij-instructeur de praktijktoetsen afneemt.

2. De aanwijzing bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren.

§ 4

Vrijstellingen basiskwalificatie

Artikel 19

Nadere regels vrijstellingen basiskwalificatie

1. Een bestuurder die in het bezit is van de getuigschrift van vakbekwaamheid voor binnenlands beroepsvervoer of voor grensoverschrijdend beroepsvervoer bedoeld in de Regeling erkenning getuigschrift beroepsvervoer1 is vrijgesteld van de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C.

2. Een bestuurder die in het bezit is van het getuigschrift examen vakbekwaamheid voor het verrichten van openbaar vervoer, anders dan per trein, of besloten busvervoer bedoeld in de Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer2 is vrijgesteld van de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D.

3. Op het rijbewijs van een bestuurder als bedoeld in artikel 156q, zesde lid, van het Reglement rijbewijzen wordt een getuigschrift van vakbekwaamheid vermeld waarvan de einddatum gelijk is aan de geldigheidsduur van de desbetreffende rijbewijscategorie.

Hoofdstuk III

Stelsel van nascholing

Artikel 20

Eisen aan toekenning nascholing gevolgd in andere lidstaat

De bewijsstukken bedoeld in artikel 156t, derde lid, van het Reglement rijbewijzen tonen aan dat de bestuurder gedurende een bepaald aantal uren door de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat gecertificeerde nascholing heeft gevolgd.

Artikel 21

Erkenningseisen opleidingscentra

1. Een erkenning als opleidingscentrum voor het geven van een in het raamwerk, bedoeld in artikel 156s, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen, bepaalde nascholingscursus wordt verleend door de aangewezen exameninstantie.

2. Om voor erkenning in aanmerking te komen voldoen de opleidingscentra aan de volgende eisen:

a. de aangeboden nascholingscursussen zijn door de aangewezen exameninstantie gecertificeerd overeenkomstig artikel 22;

b. het opleidingscentrum draagt er zorg voor dat de nascholingscursussen in een daarvoor geschikte locatie worden gegeven;

c. het opleidingscentrum overlegt het te gebruiken lesmateriaal;

d. het opleidingscentrum draagt zorg voor de actualiteit van de bij de aangewezen exameninstantie bekende gegevens;

e. het opleidingscentrum controleert de legitimatie van deelnemers van nascholingscursussen.

3. De aanvraag van een erkenning geschiedt op de door de aangewezen exameninstantie vastgestelde wijze.

Artikel 22

Certificering nascholingscursussen

1. Nascholingscursussen komen voor certificering in aanmerking indien is voldaan aan de volgende eisen:

a. het opleidingsprogramma van de cursus bevat een duidelijke beschrijving van de leerstof;

b. het lesprogramma en de leerstof van de cursus vormen een uitwerking van de onderwerpen genoemd in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders;

c. het opleidingsprogramma bevat een overzicht van de kwalificaties van de voor die cursus in te zetten nascholingsdocenten en -instructeurs;

d. het opleidingsprogramma geeft voldoende inzicht in de toe te passen lesmethoden;

e. het opleidingsprogramma geeft voldoende inzicht in het te gebruiken lesmateriaal alsmede van de te gebruiken voertuigen en simulatoren;

f. de nascholingsdocenten en -⁠instructeurs voldoen aan de eisen zoals deze per nascholingscursus zijn gedefinieerd in het raamwerk van nascholingscursussen, bedoeld in artikel 156s, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen;

g. het voor de praktijklessen gebruikte wagenpark voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 23;

h. de bij een nascholingscursus te gebruiken simulatoren voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 156z van het Reglement rijbewijzen.

2. Een certificering van een nascholingscursus heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren.

Artikel 23

Eisen wagenpark

1. Een motorrijtuig dat gebruikt wordt voor nascholingscursussen voor rijbewijscategorie C is een voertuig als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder d, van het Reglement rijbewijzen.

2. Een motorrijtuig dat gebruikt wordt voor nascholingscursussen voor rijbewijscategorie D is een voertuig als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder f, van het Reglement rijbewijzen.

Hoofdstuk IV

Toezicht

Artikel 24

Toezicht

Met het toezicht op de naleving van artikel 156n en de paragrafen 9 en 10 van hoofdstuk VIIA van het Reglement rijbewijzen zijn belast de personen die door de aangewezen exameninstantie zijn belast met het toezicht op de erkenning van opleidingscentra en onder de verantwoordelijkheid van de aangewezen exameninstantie fungeren.

Hoofdstuk V

Nationale certificaten

Artikel 25

Afgifte van nationale certificaten

Nationale certificaten worden door de NIWO op aanvraag en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief afgegeven indien:

a. de aanvrager beschikt over een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen en

b. de aanvrager met bewijzen, afgegeven door de aangewezen exameninstantie, aantoont dat hij:

i. de basiskwalificatie heeft behaald,

ii. de nascholing heeft afgerond,

iii. op basis van artikel 156q, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen is vrijgesteld van het behalen van een getuigschrift van vakbekwaamheid dan wel

iv. op basis van artikel 156v, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen is vrijgesteld van het behalen van een getuigschrift van nascholing.

2. Het voor de aanvraag verschuldigde tarief wordt door de NIWO vastgesteld onder goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

3. Het nationale certificaat is slechts geldig zo lang wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder het is afgegeven; de geldigheidsduur bedraagt ten hoogste vijf jaren.

Artikel 26

Uitzondering voor tewerkstellingsvergunning

Indien de aanvrager niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning, wordt de aanvraag niettemin toegewezen indien op grond van artikel 3, eerste lid, of artikel 4, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen geen tewerkstellingsvergunning is vereist.

Artikel 27

Ongeldigverklaring nationaal certificaat

De NIWO verklaart een nationaal certificaat ongeldig indien na afgifte blijkt dat:

a. het nationaal certificaat is afgegeven op grond van onjuiste gegevens dan wel

b. de aanvrager niet langer voldoet aan een of meer van de in artikel 25 genoemde vereisten.

Hoofdstuk VI

Wijziging van andere regelingen

Artikel 28

Wijziging van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen

In artikel 3:1 van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen3 wordt, onder vernummering van het derde tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidend:

3. Met inachtneming van artikel 7 van het besluit omvat het eerste examendeel voor rijinstructeurs voor de categorieën C en D het onderdeel kennis van de regelgeving inzake vakbekwaamheid van bestuurders*.

Artikel 29

Wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

In de bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid4 behorende bijlage wordt vóór de nationale codes de volgende communautaire code toegevoegd:

95. Einddatum Vakbekwaamheid

Bestuurder, houder van het getuigschrift, voldoet tot de achter de code vermelde einddatum aan de vakbekwaamheidsvereisten, bedoeld in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (richtlijn 2003/59/EG) (bijvoorbeeld: 95.01.01.2012).

Artikel 30

Wijziging van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen

De Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van de zinsnede ‘Model 6G: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven m.i.v. 01-10-2006)’ in artikel 1 door een puntkomma, wordt toegevoegd:

Model 7A: Nederlands Omwisselingscertificaat vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D (afgegeven m.i.v. 10-09-2008);

Model 7B: Nederlands Omwisselingscertificaat vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C (afgegeven m.i.v. 10-09-2009);

Model 7C: Nationaal certificaat (afgegeven m.i.v 10-09-2008);

Model 7D: Deelcertificaat (afgegeven m.i.v. 10-09-2008).

2. Aan de bij de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren behorende bijlage worden de in de bijlage 7 tot en met 10 bij deze regeling opgenomen modellen 7A tot en met 7D toegevoegd.

Artikel 31

Wijziging van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorie C

In artikel 4 van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorie C vervalt onderdeel f en wordt onderdeel g verletterd tot onderdeel f.

Artikel 32

Wijziging van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorie D

In artikel 4 van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorie D wordt het puntkomma aan het einde van onderdeel e vervangen door een punt en vervalt onderdeel f.

Artikel 33

Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C

De Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1

De eisen waaraan de aanvrager van het praktijkexamen voor rijbewijscategorie C en E bij C moet voldoen zijn nader uitgewerkt in de bij deze regeling gevoegde bijlage Toetsmatrijs Praktijkexamen C/CE.

2. De artikelen 2 tot en met 7 vervallen.

Artikel 34

Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D

De Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1

De eisen waaraan de aanvrager van het praktijkexamen voor rijbewijscategorie D en E bij D moet voldoen zijn nader uitgewerkt in de bij deze regeling gevoegde bijlage Toetsmatrijs Praktijkexamen D/DE.

2. De artikelen 2 tot en met 7 vervallen.

Artikel 35

Wijziging van de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

De bijlage 3 bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen wordt vervangen door de bij deze regeling gevoegde bijlage 13: Procesbeschrijving omwisseling buitenlands rijbewijs.

Artikel 36

Wijziging Regeling bestuurdersattest

De Regeling bestuurdersattest7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, eerste lid, onder b, komt als volgt te luiden:

b. de betrokken bestuurder met bewijzen, afgegeven door de aangewezen exameninstantie, aantoont dat hij

i. de basiskwalificatie heeft behaald,

ii. de nascholing heeft afgerond,

iii. op basis van artikel 156q, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen is vrijgesteld van het behalen van een getuigschrift van vakbekwaamheid dan wel

iv. op basis van artikel 156v, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen is vrijgesteld van het behalen van een getuigschrift van nascholing.

2. Artikel 3 vervalt.

Hoofdstuk VII

Overgangsbepalingen

Artikel 37

Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C voor degene die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor rijbewijscategorie C

De aanvrager die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit zoals dat luidde tot 10 september 2009 voor rijbewijscategorie C, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 af te leggen.

Artikel 38

Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D voor degene die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor rijbewijscategorie D

De aanvrager die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit zoals dat luidde tot 10 september 2008 voor rijbewijscategorie D, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 af te leggen.

Hoofdstuk VIII

Overige onderwerpen

Artikel 39

Inwerkingtreding

1. De artikelen 1 tot en met 36 en 38 tot en met 40 treden in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A, B, C, D, E, F en H, en II van de wet van 10 april 2007 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders) (Stb. 166) in werking treden.

2. Artikel 37 treedt in werking met ingang van 10 september 2009.

Artikel 40

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakbekwaamheid bestuurders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 6 en 11 tot en met 13, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Bijlage 1

Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid 1

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 2

Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie C (R2/V2-V3)

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 3

Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie C (R2/V2-V3)

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 4

Toetsmatrijs Praktische Toets C

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 5

Toetsmatrijs Praktische Toets D

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 6

Toetsmatrijs Praktische Toets Besloten Terrein/Simulator

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 7

Model 7A: Nederlands Omwisselingscertificaat vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D

stcrt-2008-165-p10-SC87230-1.gif

Bijlage 8

Model 7B: Nederlands Omwisselingscertificaat vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C

stcrt-2008-165-p10-SC87230-2.gif

Bijlage 9

Model 7C: Nationaal Certificaat

stcrt-2008-165-p10-SC87230-3.gif

Bijlage 10

Model 7D: Deelcertificaat

stcrt-2008-165-p10-SC87230-4.gif

Bijlage 11

Toetsmatrijs Praktijkexamen C/CE

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 12

Toetsmatrijs Praktijkexamen D/DE

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 13

Procesbeschrijving Omwisseling buitenlands rijbewijs

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Toelichting

De onderhavige regeling is het sluitstuk van de implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEU L 226) betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en tot intrekking van richtlijn 76/914/EEG van de Raad (hierna: richtlijn vakbekwaamheid bestuurders). Ter implementatie van deze richtlijn zijn tevens – op het niveau van de formele wet – de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 aangepast (Stb. 2006, 166) en – op het niveau van de algemene maatregel van bestuur – het Reglement rijbewijzen en enkele andere besluiten aangepast (Stb. 2008, 255). Voor een nadere toelichting in dit verband wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de genoemde wetswijziging (Kamerstukken II 2006/07, 30 827, nr. 3) en de nota van toelichting bij de genoemde wijziging van het Reglement rijbewijzen. Met de onderhavige regeling zijn op het niveau van de ministeriële regeling de uitvoeringsvoorschriften vastgesteld die nodig zijn voor de examinering, de nascholing, de vermelding van de code vakbekwaamheid op het rijbewijs alsmede de afgifte van nationale certificaten.

De code vakbekwaamheid op het rijbewijs vervangt het huidige nationale chauffeursdiploma. Bestuurders die over een papieren chauffeursdiploma “bus” beschikken, hoeven dit vanaf 10 september 2008 niet meer te tonen. Voor bestuurders van een vrachtauto geldt dit vanaf 10 september 2009. Op grond van de overgangsregeling chauffeursvakbekwaamheid, het nieuwe artikel 2.7:5 Arbeidstijdenbesluit vervoer, is artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer met ingang van 10 september 2008 niet van toepassing op een bestuurder van een voertuig waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën D, D1, E bij D en E bij D1 is vereist. Daarmee is ook de op artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer gebaseerde Regeling getuigschrift vakbekwaamheid niet langer van toepassing op deze bestuurders. Op grond van het nieuwe artikel 2.7:6 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer vervalt artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer met ingang van 10 september 2009. Daarmee vervalt ook de Regeling getuigschrift vakbekwaamheid van rechtswege met ingang van die datum.

Deze regeling leidt niet tot meer of minder administratieve lasten voor de burger dan in de reeds genoemde memorie en nota van toelichting is uiteengezet.

De artikelen 4 tot en met 19 bevatten regels over de examinering van de vakbekwaamheid bestuurders, de basiskwalificatie.

Artikel 8 geeft invulling aan artikel 156h, vierde lid, van het Reglement rijbewijzen. Deze bepaling ziet niet op bestuurders die op basis van artikel 156q, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen zijn vrijgesteld van het behalen van een getuigschrift van vakbekwaamheid en betreft alleen bestuurders die na 10 september 2009 het rijbewijs voor categorie C en E bij C halen. Evenzo ziet artikel 13 alleen op bestuurders die na 10 september 2008 het rijbewijs voor categorie D en E bij D halen.

Artikel 18 geeft nadere invulling aan de artikelen 156n en 156o van het Reglement rijbewijzen. Omdat voor het afnemen van de praktijktoetsen bepaalde faciliteiten aanwezig moeten zijn, is ervoor gekozen dat het CBR opleidingsinstituten aanwijst die verantwoordelijk zijn voor het inzetten van een rij-instructeur die over een WRM-certificaat beschikt. Op die manier wordt ook de informatie-uitwisseling tussen de opleidingsinstituten en het CBR over de melding van kandidaten en de uitslagen van de toetsen geborgd.

Artikel 19 geeft invulling aan de in artikel 156q, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen opgenomen vrijstelling voor ondernemers in het goederen- respectievelijk personenvervoer over de weg.

De artikelen 20 tot en met 23 stellen regels over de nascholing zoals eisen aan de erkenning van opleidingscentra en certificering van nascholingscursussen.

Artikel 24 wijst de toezichthouders voor opleidingscentra aan die praktijktoetsen vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3 afnemen of nascholingscursussen verzorgen. Daarmee wordt invulling gegeven aan artikel 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

De afgifte van nationale certificaten wordt in de artikelen 25 tot en met 27 geregeld. Deze certificaten worden afgegeven aan bestuurders die in dienst van of voor een in een lidstaat van de Europese Gemeenschap gevestigde onderneming personenvervoer over de weg verrichten en onderdanen van een derde land zijn. Voor de afgifte van deze certificaten wordt aangesloten bij de werkwijze zoals die is neergelegd voor ‘derde-landers’ die goederenvervoer verrichten in de Regeling bestuurdersattest.

De artikelen 28 tot en met 36 wijzigen andere regelingen. Aangezien de in artikel 37 bepaalde wijziging van de Regeling bestuurdersattest verband houdt met het vervallen van de Regeling getuigschrift vakbekwaamheid met ingang van 10 september 2009, treedt deze wijziging ook pas met ingang van die dag in werking. Alle andere bepalingen zullen in werking treden met ingang van die dag dat aan de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders uitvoering moet worden gegeven: 10 september 2008 (artikel 39).

De artikelen 37 en 38 geven een overgangsbepaling voor de huidige bezitters van het chauffeursdiploma C of D die niet het rijbewijs C of D hebben gehaald. Voor het behalen van het chauffeursdiploma zijn dezelfde onderwerpen getoetst die nu zijn opgenomen in de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3. Aangezien het chauffeursdiploma onbeperkt geldig is, is het billijk om die groep vrij te stellen van deze toetsen. Van de rijbewijsexamens wordt uiteraard geen vrijstelling gegeven.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

 • 1

  Stcrt. 2002, 72.

 • 2

  Stcrt. 2000, 245, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 30 september 2002, Stcrt. 187.

 • 3

  Stcrt. 1994, 245, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 2 mei 2007, Stcrt. 90.

 • 4

  Stcrt. 1996, 101, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 7 augustus 2006, Stcrt. 382.

 • 5

  Stcrt. 1996, 101, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 27 maart 2006, Stcrt. 64.

 • 6

  Stcrt. 2003, 187, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 5 april 2005, Stcrt. 69.

 • 7

  Stcrt. 2003, 40.