Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 160 pagina 13Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13103 N

Furo desinfectie tabs

natriumdichloorisocyanuraat

desinfectans

Melspring International B.V.

01-11-2010

13104 N

Finion Mieren-lokdoos

imidacloprid

insecticide

Beaphar B.V.

01-07-2017

13105 N

Akopham 320 SC

fenmedifam

herbicide

AAKO B.V.

28-02-2015

13106 N

Akocynil 225 EC

bromoxynil

herbicide

AAKO B.V.

**

** Het middel wordt toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080413

GF-120

Dow AgroSciences B.V.

20080414

GF-1190

Dow AgroSciences B.V.

20080415

FORCE 1.5 G

Dow AgroSciences B.V.

20080416

PAF 06 001

Certis Europe B.V.

20080417

PAA 08 001

Certis Europe B.V.

20080418

PAA 08 002

Certis Europe B.V.

20080419

PAA 08 003

Certis Europe B.V.

20080432

PAF 08 005

Certis Europe B.V.

20080483

PAI 08 002

Certis Europe B.V.

20080484

PAF 98 001

Certis Europe B.V.

20080510

Folicur

Louis Bolk Instituut

20080511

Amistar

Louis Bolk Instituut

20080512

ROUNDUP

Louis Bolk Instituut

20080524

AC 0202

Bayer CropScience B.V.

20080527

AC 1707

Bayer CropScience B.V.

20080529

AC 2118

Bayer CropScience B.V.

20080530

AC 2719

Bayer CropScience B.V.

20080532

AC 2721

Bayer CropScience B.V.

20080535

AC 3009

Bayer CropScience B.V.

20080536

AC 3024

Bayer CropScience B.V.

20080540

AC 3540

Bayer CropScience B.V.

20080547

MAH 08-025

Makhteshim-Agan Holland B.V.

20080548

MAH 08-026

Makhteshim-Agan Holland B.V.

20080551

MAH 08-029

Makhteshim-Agan Holland B.V.

20080552

MAH 08-030

Makhteshim-Agan Holland B.V.

20080553

MAH 08-031

Makhteshim-Agan Holland B.V.

20080580

KBV 08-02

Koppert B.V.

20080592

ACS Koper 500

Louis Bolk Instituut

20080595

BRE 1208

De Bredelaar B.V.

20080597

BRE 1408

De Bredelaar B.V.

20080598

NUD 20041

De Bredelaar B.V.

20080600

BAS 90740 W

BASF Nederland B.V.

20080601

BAS 537 F

BASF Nederland B.V.

20080639

PAI 07 003

Certis Europe B.V.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.