Wijziging Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten

Besluit houdende wijziging van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten

11 augustus 2008

Nr. C/2008020499

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 2 van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten;

Besluit:

Artikel I

De bijlage bij artikel 1 van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten wordt als volgt gewijzigd:

Aan de opsomming onder ‘A. Vaste objecten’ wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 11 door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

12. overige objecten welke gebruikt worden voor:

a. de opslag van gerubriceerde informatie ten behoeve van een krijgsmacht, of

b. de opslag of aanwezigheid van voor de bedrijfsvoering van een krijgsmacht vitale infrastructuur of voorzieningen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2008.
De Minister van Defensie, E. van Middelkoop.

Toelichting

In de afgelopen jaren is het beveiligingsconcept van het Ministerie van Defensie door verschillende factoren veranderd. Allereerst kan worden gewezen op de verhoogde aan terrorisme gerelateerde dreiging in Nederland in het algemeen. Deze dreiging, in combinatie met de inzet van de krijgsmacht in aan terrorisme gerelateerde regio’s in de wereld maakt verhoogde waakzaamheid en de gereedheid om adequaat op dreigingen te kunnen reageren een noodzakelijk gegeven in de beveiliging van defensieobjecten. Daarnaast is sprake geweest van enkele geografische en personele aanpassingen binnen de krijgsmacht. De staven van de bevelhebbers zijn opgeheven en de staven van de operationele commandanten zijn op verschillende locaties in het land gehuisvest. In enkele gevallen betreft dat locaties die niet eerder voor dergelijke doeleinden in gebruik waren. De bewaking en beveiliging van de defensielocaties wordt uitgevoerd door een combinatie van defensiepersoneel en civiele beveiligingsbedrijven.

In de bijlage bij artikel 1 van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten is een aantal objecten aangewezen waarbij de bewakers bevoegd zijn om bij hun bewakingstaken zo nodig geweld te gebruiken. Deze bijlage wordt thans aangevuld met objecten welke gebruikt worden voor de opslag van gerubriceerde informatie ten behoeve van een krijgsmacht (A 12, onder a) en objecten welke gebruikt worden voor de opslag of aanwezigheid van voor de bedrijfsvoering van een krijgsmacht vitale infrastructuur of voorzieningen (A 12, onder b).

In onderdeel A 12, onder a, van de bijlage is nadrukkelijk uitgegaan van de opslag van gerubriceerde informatie ten behoeve van een krijgsmacht. Daaronder valt behalve informatie die ten behoeve van de Nederlandse krijgsmacht worden opgeslagen, ook de informatie die voor een bondgenootschappelijke krijgsmacht wordt bewaard.

Bij vitale infrastructuur of voorzieningen als bedoeld in onderdeel A 12, onder b, van de bijlage dient te worden gedacht aan de servers van de Defensie Telematica Organisatie die het gehele defensienetwerk ondersteunen en soortgelijke voorzieningen waarvan de gehele of gedeeltelijke uitschakeling tot ernstige verstoring van de uitvoering van de kerntaken van de (Nederlandse of bondgenootschappelijke) krijgsmacht zou leiden.

De Minister van Defensie,

E. van Middelkoop

Naar boven