Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 157 pagina 5Overig

Vaststelling vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

12 augustus 2008

Nr. ET/ED/8104847

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

1. De voorzitter van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

2. De andere leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten ontvangen alle leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 2 uur per aanvraag.

Artikel 3

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 maart 2005, kenmerk nr. E/ESV/5016166, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
directeur-generaal van Energie en Telecom, M.M. Frequin.