Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 155 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit ondermandaat en volmacht korpschef KLPD 2008

6 augustus 2008

2008-0000221522 DGV/POL/BJZ

De directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK en het Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit ondermandaat en volmacht korpschef KLPD 2008 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4, tweede lid, van het Besluit ondermandaat en volmacht korpschef KLPD 2008 vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 3 maart 2008.

Toelichting

De reden van deze wijziging is gelegen in de wens om aan te geven dat dit Besluit geen betrekking heeft op benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van het Meldpunt (hoofd FIU-Nederland). Dit geschiedt conform artikel 6 Wet melding ongebruikelijke transacties bij Koninklijk Besluit op voordracht van Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.

Het huidige artikellid van het Besluit komt niet overeen met het bepaalde in artikel 6 van de Wet melding ongebruikelijke transacties.

De beheerder van het KLPD,
voor deze,
de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
H.W.M. Schoof.