Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 151 pagina 4Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling zonekaart spoorwegen

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 augustus 2008, nr. LOK 2008 051948, houdende wijziging van de Regeling zonekaart spoorwegen (verbinding rangeerterrein Beverwijk -⁠industrieterrein IJmond en Nootdorpboog)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 1.3 van het Besluit geluidhinder;

Besluit:

Artikel I

Aan de bijlage bij de Regeling zonekaart spoorwegen worden de spoorwegtrajecten genummerd 423 en 528 toegevoegd overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage. Traject 423 heeft over het hele traject een zone van 200 meter en traject 528 een zone van 100 meter gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Den Haag, 1 augustus 2008.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.M. Cramer.

Toelichting

De kaart is aangepast om het verbindingsspoor tussen rangeerterrein Beverwijk en het industrieterrein IJmond van een zone te voorzien. De reden is dat deze verbinding geacht werd te behoren tot ofwel het rangeerterrein Beverwijk ofwel het industrieterrein. Nu blijkt dat dit een zelfstandig stuk spoor is, is opname op de zonekaart noodzakelijk. Blijkens gegevens van de Milieudienst IJmond is een zonebreedte van 200 meter aan weerszijden gewenst met het oog op de voorkeurswaarde van 55 Lden. Dit traject is op de kaart aangegeven met nummer 423.

Toegevoegd is ook de zogeheten Nootdorpboog, de verbinding tussen de Hofpleinlijn en het spoor Den Haag–Utrecht. Ter hoogte van Nootdorp, maar op grondgebied van de gemeente Den Haag. Dit deel heeft trajectnummer 528.

Verder is de kaart aangepast met de in 2007 vastgestelde uitbreiding met de IJburglijn in Amsterdam (traject 419, nr. LMV 2007.052536).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer