Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2008, 149 pagina 23Overig

Aanvulling op wijziging mandaat AFM per 1 juli 2008

Op 1 juli 2008 is de gewijzigde regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat) van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) in werking getreden. De wijziging is bekendgemaakt in de Staatscourant van 30 juni 2008 (Stcrt. 30 juni 2008, 123, p. 36). De AFM heeft hierop twee aanvullingen.

Bij de wijziging is in Tabel I ten onrechte de afdeling Toezicht Accountantsorganisaties niet langer genoemd als afdeling die primair verantwoordelijk is voor de taak “Vergunningverlening - Accountantsorganisaties” voor zover het gaat om aanvragen onder de overgangsregeling van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Stcrt. 27 februari 2008, 41, p. 9). De afdeling Toezicht Accountantsorganisaties is ook na 1 juli 2008 primair verantwoordelijk voor het afhandelen van die vergunningaanvragen die vallen onder de overgangsregeling van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Het bestuur van de AFM heeft de afdeling Toezicht Accountantsorganisaties op 29 juli 2008 een mandaat verleend met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 voor het zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. De beslistermijn van de overgangsregeling van de Wet toezicht accountantsorganisaties eindigt op 1 oktober 2008. De afdeling Markttoegang van de AFM blijft primair verantwoordelijk voor de taak “Vergunningverlening - Accountantsorganisaties” voor zover het gaat om reguliere aanvragen.

Het bestuur van de AFM heeft de afdeling General Counsel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 aangewezen als primair verantwoordelijke afdeling voor de taak “Afhandeling klachten conform het klachtenreglement”. Het hoofd van de afdeling is aangewezen als klachtencoördinator. De afdeling Juridische Zaken verleent ondersteuning.

De integrale tekst van het mandaat per 1 juli 2008 kan bij de AFM worden ingezien. Daarnaast staat de volledige tekst op haar website, www.afm.nl/marktpartijen, onder Governance - Bevoegdheden.

Amsterdam, 29 juli 2008.
Stichting Autoriteit Financiële Markten
J.F. Hoogervorst, voorzitter van het bestuur.
T.F. Kockelkoren, bestuurslid.