Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2008, 147 pagina 10Circulaires

Circulaire herziening tarieven psychologen en psychiaters voor werkzaamheden o.g.v. het BTIS

Aan: – de Raad voor de rechtspraak

– het College van procureurs-generaal- Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Onderdeel: Afdeling Financiën, Bedrijfsvoering en Control

Datum: 23 juli 2008

Kenmerk: 5556755 / 08

Aard circulaire: Bekendmaking van beleid

Juridische achtergrond: Besluit tarieven in strafzaken (BTIS)

Geldig van/tot: 1 juli 2008 tot en met 1 juli 2012

Bijlage(n): geen

Onderwerp: herziening tarieven psychologen en psychiaters voor werkzaamheden o.g.v. het BTIS

Na overleg met het bestuur van de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs is een akkoord bereikt over nieuwe tarieven, normtijden en reiskosten voor het vervaardigen van Pro Justitia-rapportages. Deze nieuwe afspraken gelden alleen voor rapportages die vallen onder de werking van de Wet- en het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (BTIS) en gaan in per 1 juli 2008.

Binnenkort start er een werkgroep die belast zal zijn met het in kaart brengen van de gevolgen van de bovengenoemde afspraken voor de tarieven in het BTIS die gelden voor de overige deskundigen. In het laatste kwartaal van dit jaar verwacht ik een rapportage van deze werkgroep. Aan de hand van deze resultaten en aanbevelingen van de werkgroep zal ik een besluit nemen over de aanpassing/actualisering van het BTIS en mogelijk de Wet Tarieven in strafzaken. Mochten er vanuit uw organisatie suggesties zijn voor de aanpassing van het BTIS dan wel de Wet, dan verzoek ik u deze door te geven aan bovengenoemde contactpersoon.

Gelet op de datum van ingang van de nieuwe tarieven en normtijden heb ik er voor gekozen u bij circulaire over deze wijzigingen te informeren. Deze circulaire zal in de Staatscourant worden geplaatst.

In aanvulling op het Besluit tarieven in strafzaken 2003 zullen met ingang van 1 juli 2008 de volgende normtijden gelden en aangepaste bedragen worden uitgekeerd.

De overwegingen die tot deze aanpassing hebben geleid heb ik vastgelegd in mijn brief van 14 juli 2008, kenmerk 5553624/08 aan de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs. Het akkoord houdt het volgende in.

Het uurtarief

Het uurtarief voor de psychiaters, dat bij circulaire van 8 december 2005 was vastgesteld op € 99,11 is verhoogd naar € 107,50. Het uurtarief voor de psychologen is verhoogd van € 61,71 naar € 82,50. Deze beide tarieven zijn exclusief 19% BTW, maar inclusief een kwaliteitstoeslag van € 5,–. Bedragen inclusief BTW zijn respectievelijk € 127,93 en € 98,18.

De kwaliteitstoeslag

De hiervoor genoemde kwaliteitstoeslag geldt voor de aanloop naar de totstandkoming van het deskundigenregister en tot het moment dat op individueel niveau is voldaan aan de voor opname in het register geformuleerde kwaliteitseisen. Zodra aan die kwaliteitseisen wordt voldaan, gaat deze toeslag een vast deel uitmaken van de uurvergoeding.

De toeslag op het uurtarief voor meer complexe onderzoeken

De meercomplexe onderzoeken betreffen de zogenaamde tenuitvoerleggingsrapportages1 . Voor deze onderzoeken wordt een toeslag op het uurtarief berekend van 10%. Het spreekt voor zich dat voor deze rapporteurs geen kwaliteitstoeslag geldt, dus wordt de toeslag berekend over het netto uurbedrag van € 102,50. Dat betekent dat voor dergelijke onderzoeken een uurtarief geldt van € 112,75 (exclusief BTW).

De normtijden

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de normtijden.

Strafrecht

Modaliteit

uren tot 1/7/2008

uren na 1/7/2008

volwassenen

enkelvoudig psychiatrisch

12,0

14,0

 

dubbel triple psychiatrisch

16,0

18,0

 

klinisch GGZ psychiatrisch

20,0

20,0

 

enkelvoudig psychologisch

16,0

18,0

 

dubbel triple psychologisch

20,0

20,0

 

klinisch GGZ psychologisch

24,0

24,0

    

Jeugd

enkelvoudig psychiatrisch

16,0

18,0

 

dubbel triple psychiatrisch

20,0

22,0

 

enkelvoudig psychologisch

20,0

22,0

 

dubbel triple psychologisch

24,0

24,0

De reiskosten

Per retourkilometer geldt een vergoeding van € 2,50 (was € 1,54).

Tot slot

De circulaire van 8 december 2005, kenmerk 5390742/505 geldt hiermee per 1 juli 2008 niet meer voor opdrachten die op of na laatst genoemde datum zijn verstrekt.

Ik verzoek u deze circulaire binnen uw organisatie bekend te maken aan de medewerkers die het aangaat.

De Minister van Justitie,
namens deze:
de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, J. van der Vlist.

  • 1

    6-jaarsverlengingen TBS, PIJ-verlenging, verloftoetsing en valideren van rapportages.