Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 145 pagina 50Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onderstaand middel toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr Middel Werkzame Type middel Toelatinghouder Geldig tot

stof (bestemming)

13090 N Sea koper(I)oxide; aangroeiwe- CHUGOKU 01-07-2018

Grandprix 500 4,5-dichloor-2-octyl- rende verf (op COATINGS B.V.

2H-isothiazool-3-on; zeegaande

koperpyrithione schepen)

Verlengd

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen -als dringend vereist- verlengd onder het vermelde toelatingsnummer en gedurende de vermelde periode:

Toel.nr Middel Werkzame Type middel Toelatinghouder Periode

stof (bestemming)

13031 N Biofa kalizeep fungicide Nederlandse 01-10-2008 tot 01-01-2009

Cocana Fruittelers

Organisatie (NFO)

13037 N Talstar bifenthrin insecticide Nederlandse 01-10-2008 tot 01-01-2009

8 SC Bond van

Boomkwekers

13045 N Kaliumbi- kaliumbicarbo- fungicide Nederlandse 01-10-2008 tot 01-01-2009

carbonaat naat Fruittelers

Organisatie (NFO)

13049 N Talstar 8 SC bifenthrin insecticide Hoofdproduct- 01-12-2008 tot 01-01-2009

schap Akkerbouw

Gewijzigd

IIngevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen -als dringend vereist- (ambtshalve) gewijzigd onder het vermelde toelatingsnummer en gedurende de vermelde periode:

Toel.nr Middel Werkzame Type middel Toelatinghouder

stof (bestemming)

12977 N Mundial fipronil insecticide LTO Nederland (LTO

coördinator middelenpakket

vollegrondsgroenten)

12989 N Brabant Slakkendood metaldehyde slakkenbestrijdings- Hoofdproductschap

middel Akkerbouw

12991 N Caragoal Gr metaldehyde slakkenbestrijdings- LTO Nederland (LTO coördi-

middel nator middelenpakket

vollegrondsgroenten)

12992 N Brabant Slakkendood metaldehyde slakkenbestrijdings- LTO Nederland (LTO coõrdi-

middel nator middelenpakket

vollegrondsgroenten)

12993 N Actellic 50 pirimifos-methyl acaricide Koninklijke Algemeene

Vereeniging voor Bloembollen-

cultuur KAVB

12995 N MYCOTAL Lecanicillium insecticide LTO Groeiservice (Rijswijk)

muscarium stam

Ve6

12997 N Mocap 20 GS ethoprofos insecticide LTO Groeiservice (Rijswijk)

12998 N Previcur N propamocarb fungicide LTO Groeiservice (Rijswijk)

hydrochloride

12999 N Nissorun vloeibaar hexythiazox acaricide Plantum NL

13000 N Applaud buprofezin insecticide Plantum NL

13001 N Vertimec abamectin insecticide Plantum NL

13019 N Exact triadimenol fungicide Nederlandse Fruittelers

Organisatie (NFO)

13028 N Vertimec abamectin insecticide LTO Nederland (LTO coördina-

tor middelenpakket volle- grondsgroenten)

13029 N Mesurol 500 SC methiocarb insecticide LTO Nederland (LTO coõrdina-

tor middelenpakket volle-

grondsgroenten)

13030 N Vertimec abamectin insecticide Nederlandse Fruittelers

Organisatie (NFO)

13034 N Mesurol 500 SC methiocarb insecticide LTO Groeiservice (Rijswijk)

13035 N Vertimec abamectin insecticide Nederlandse Bond van Boom-

kwekers

13038 N Mocap 20 GS ethoprofos insecticide Koninklijke Algemeene

Vereeniging voor Bloembollen-

cultuur KAVB

13039 N Mesurol 500 SC methiocarb insecticide Plantum NL

13046 N ETHREL-A ethefon groeiregulator Nederlandse Fruittelers

Organisatie (NFO)

13047 N TITUS rimsulfuron herbicide Hoofdproductschap

Akkerbouw

13048 N LONTREL 100 clopyralid herbicide Hoofdproductschap Akker bouw

13050 N Goltix WG metamitron herbicide Hoofdproductschap

Akkerbouw

13060 N Herbasan SC fenmedifam herbicide Koninklijke Algemeene

Vereeniging voor Bloembollen-

cultuur KAVB

13071 N Switch fludioxonil; fungicide Nederlandse Fruittelers

cyprodinil Organisatie (NFO)

13080 N Switch fludioxonil; fungicide LTO Nederland (LTO coördina-

cyprodinil tor middelenpakket volle-

grondsgroenten)

Opschorting vervallen toelatingen

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr Middel Werkzame Type middel Toelatinghouder Geldig tot

stof (bestemming)

12679 N Actara thiamethoxam insecticide Syngenta Crop Protection B.V. 01-02-2009

12852 N Cruiser 70 WS thiamethoxam insecticide Syngenta Crop Protection B.V. 01-02-2009

12863 N Cruiser 600 FS thiamethoxam insecticide Syngenta Crop Protection B.V. 01-02-2009

Ingetrokken

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt de toelating van onderstaand middel met ingang van 1 augustus 2008 op verzoek van de toelatinghouder ingetrokken:

Toel.nr Middel Werkzame Toelatinghouder Opbruiktermijn (art 41, vijfde lid,

stof Wgb of art. 68,vijfde lid, Wgb)

12568 N Cantus boscalid BASF Nederland B.V. n.v.t.

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr Middel Houder van de ontheffingen

20080312 BAS 550 F BASF Nederland B.V.

20080334 BAS 608 F BASF Nederland B.V.

20080361 Kemira H1 en H2 Kemira Chemicals B.V.

20080366 NUFEXP03 Nufarm B.V.

20080453 AC 2123 Bayer CropScience B.V.

20080454 AC 2327 Bayer CropScience B.V.

20080455 AC 2519 Bayer CropScience B.V.

20080456 AC 2717 Bayer CropScience B.V.

20080466 SmartFreshSmartTabs ROHM and HAAS Europe Trading ApS

20080467 SmartFresh ROHM and HAAS Europe Trading ApS

20080496 KBV 08-01 Koppert B.V.

20080502 MAH 08-024 (MCW-330 125 SC) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.