OCW-intrekkingsregeling 2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2008, nr. WJZ/34454 (2661), houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren (OCW-intrekkingsregeling 2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 2, 5a, 11, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, de artikelen 10, vierde lid, en 56a, derde lid, van het Bekostigingsbesluit WEC, de artikelen 8a, tweede lid, 14a, derde lid, 18, zesde lid, 37, vierde lid, en 52 van het Bekostigingsbesluit WVO, de artikelen 11, zesde lid, en 17, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO, artikel 4 van het Besluit informatievoorziening WVO, de artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget, artikel 18 van het Besluit RVC’s regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, de artikelen 11, zesde lid, 30, vijfde lid, en 31, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, artikel B18 van het Besluit trekkende bevolking, artikel 72 van het Bekostigingsbesluit WEC, artikel 71 van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., de artikelen 5, eerste lid, 6 en 29 van het Eindexamenbesluit m.h.n.o., de artikelen 7, 10, zesde lid, 52, vierde en zesde lid, en 53, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel 6 van de Experimentenwet, de artikelen 3, vierde lid, 4, eerste lid, 11 en 13, eerste lid, van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, artikel 16 van het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies, artikel I-A8, tweede en derde lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, artikel D.7 van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., de artikelen 2.2.3, derde lid, en 4.1.4 van het Uitvoeringsbesluit WEB, artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988, de artikelen 2.1.1., derde lid, 2.1.2., 2.2.1, 2.2.3, eerste en derde lid, 2.3.6a, derde lid, 2.5.5a, derde lid, 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2, 12.3.8, tweede lid, 12.3.9, tweede lid, 12.3.48, tweede lid, 12.3.13 en 7.2.4, eerste, tweede en derde lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 17, vijfde lid, van de Wet financiële verhoudingen, de artikelen 26, tweede lid, 111 en 117, derde en vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 56, 96e, 107c en 114 van de Wet op het basisonderwijs, artikel 2.14 van de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek, de artikelen 23 en 24 van de Wet op het onderwijs toezicht, de artikelen 15, tweede lid, 113, 120, vijfde lid, en 156, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 17, 29, derde, vierde en zevende lid, 82, 84b, tweede lid, 85, vijfde lid, 85a, eerste lid, 85b, 89, 91, 91a, 95d.1, 103b, derde lid, en 146, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 2, 3, tweede lid, en 4, eerste en derde lid, onderdeel c, van de Wet overige OCW-subsidies, artikel XLIII, vierde lid, van de Wet van 2 april 1998 (Stb. 228), artikel II, onderdelen R en S, van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266), artikel XVI van de Wet van 27 februari 1992, houdende regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs (Stb. 112), artikel XV van de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (Stb. 631);

Besluit:

§ 1

Intrekking van regelingen en besluiten

Artikel I

Primair onderwijs

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Boekhoudvoorschriften WBO;

b. Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerling gebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004–2005;

c. Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante begeleiding (PAB), bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2005–2006;

d. Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004–2005;

e. Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen;

f. Regeling bevoorschotting personele kosten primair- en voortgezet onderwijs;

g. Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging OALT;

h. Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2004–2006 voor het primair en voortgezet onderwijs;

i. Regeling facilitering versterking bestuur en management 2005–2006;

j. Regeling invoering LGF;

k. Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs;

l. Regeling toekenning extra achterstandenmiddelen aan basisscholen, schooljaar 2005–2006;

m. Regeling vaststelling bedrag per formatieplaats materiële instandhouding rijdende scholen voor het jaar 2007;

n. Regeling vaststelling formatie ambulante begeleiding voor visueel gehandicapte leerlingen in het MBO;

o. Regeling vaststelling speciale formatie instellingen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen;

p. Regeling vaststelling speciale formatie instellingen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen voor het schooljaar 2005/2006;

q. Regeling verbreding onderwijskansenbeleid;

r. Regeling voor projectsubsidie nascholingscursus rekencoördinator;

s. Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2004–2006;

t. Subsidieregeling verbetering zorg aan leerlingen samenwerkingsverbanden WSNS;

u. Tweede subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen;

v. Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2005;

w. Vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2006.

Artikel II

Voortgezet onderwijs

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 18 november 1975, kenmerk 75.691/804W.J.Z. houdende Eerstegraads onderwijsbevoegdheden d.m.v. m.o.-examen (Stcrt. 1975, 241);

b. Eindexamenbeschikking m.h.n.o.;

c. Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007–2008 (Stcrt. 2007, 69);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 4 oktober 1983, nr. DGVO-12537, houdende Percentage waarvoor gezakte eindexamenkandidaten meetellen (Stcrt. 1984, 59);

e. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 6 januari 1993, nr. VO/BOB-92078336, houdende Onderwerpen centraal examen aardrijkskunde v.w.o., m.a.v.o., l.b.o. C/D (USSR) (Uitleg 1993, 2);

f. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 28 juli 1991, nr. VO/AVV/VOII-95055938, houdende keuzegroep natuurkunde v.w.o.;

g. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 5 augustus 1991, nr. VO/AVV/FB/BAV-91065873, tot Vaststelling exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor 1990 (Stcrt. 1991, 172);

h. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 8 april 1993, nr. VO/JP-93011335, houdende Regeling afrekening exploitatiekosten 1992 (Uitleg 1993,13);

i. Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003–2004 en 2004–2005;

j. Regeling aanpassing gpl-bedragen en bekendmaking opslagpercentages VF en PF, schooljaar 2000–2001 en 2001–2002;

k. Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in het schooljaar 2004–2005;

l. Regeling lijst van de te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in het schooljaar 2005–2006;

m. Regeling lijst van de te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in het schooljaar 2006–2007;

n. Regeling modellen diploma’s vwo-havo profiel;

o. Regeling profielen 2003;

p. Regeling spreiding zomervakanties 2003–2005;

q. Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs (vo) 1996-1997;

r. Thema centraal examen klassieke taal en letterkunde 2005;

s. Regeling modellen diploma’s vmbo;

t. Thema’s centraal examen klassieke taal en letterkunde 2006;

Artikel III

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1992, nr. BVE/BI-92001649, houdende Vaststelling eindtermen administratie, sector economie, middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.) (Uitleg 1992, 3);

b. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 22 april 1993, nr. BVE/BI-93009356, houdende Regeling model diploma, -certificaat en -cijferlijst h.a.v.o./m.b.o. (Uitleg 1993, 13a);

c. Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector 2003;

d. Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector;

e. Regeling impuls beroepskolom 2002–2005, voor vbo, mbo en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

f. Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst m.b.o.;

g. Regeling ondersteuning ACOA 1996;

h. Regeling schaduwdraaien onderwijsnummer beroepsonderwijs en educatie;

i. Regeling vaststelling bedrag voorbereiding , ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid BVE 2003 en 2004;

j. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2000–2001;

k. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2001–2002;

l. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2002–2003;

m. Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2003;

n. Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2004;

o. Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie;

p. Subsidieregeling week van het leren 2004;

q. Subsidieregeling week van het leren 2005;

r. Subsidieregeling week van het leren 2006.

Artikel IV

Hoger onderwijs

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling omslag werkwijze eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen hbo 1999–2004;

b. Regeling ondersteuning herstructurering kunstonderwijs hbo 2000–2004;

c. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 december 2004, nr. HO/BS-2004/61760, houdende Wijzigingsregeling Richtlijn jaarverslaggeving hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Uitleg 2005, 1).

Artikel V

Onderzoek en wetenschapsbeleid

De volgende regelingen (en besluiten) worden ingetrokken:

a. Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie;

b. Subsidieregeling WeTeN 2001–2004.

Artikel VI

Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Instellingsbesluit commissie Leraren;

b. Regeling opleiden in de school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, 2004–2006 (Uitleg 2004, 15);

c. Regeling ter compensatie salarisnadeel bij benoeming of aanstelling in andere leraarsfunctie met een hoger maximumsalaris;

d. Regeling vaststelling bedragen nascholing 1993–1994;

e. Regeling vaststelling bedragen nascholing 1994–1995;

f. Spaarloonregeling onderwijspersoneel.

Artikel VII

Centrale Financiën Instellingen

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs;

b. Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Montferland;

c. Regeling controleprotocol scholen/organisaties VO-sector 2003;

d. Regeling controleprotocol scholen/organisaties VO-sector 2004;

e. Regeling controleprotocol scholen/organisaties VO-sector 2005;

f. Regeling huisvesting v.o./b.v.e.;

g. Regeling programma’s van eisen (pve) inventariskosten v.o./b.b.o.;

h. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 november 1998, CFI/FJZ-98/7748N, houdende de vastlegging van gegevens van sbo-personeel (speciale scholen voor basisonderwijs) bij herplaatsing (Uitleg 1998, 28);

i. Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen;

j. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2000;

k. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2001;

l. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2002;

m. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003;

n. Regeling vaststelling telformulieren primair onderwijs 2000;

o. Regeling verstrekken leerlinggegevens schooljaar 1994–1995.

Artikel VIII

Emancipatie

De volgende regeling wordt ingetrokken:

Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998.

Artikel IX

Overig

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs;

b. Benoemingsbesluit Raad van advies inzake Inspectie van het Onderwijs;

c. Subsidieregeling aansluiting kennisnet onderwijsomgeving;

d. Subsidieregeling internetvoorziening onrendabele gebieden;

e. Subsidieregeling week van het leren 2004;

f. Subsidieregeling week van het leren 2005;

g. Subsidieregeling week van het leren 2006;

h. Subsidieregeling week van het leren 2007.

§ 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel X

Overgangsbepaling

1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met IX, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikel I tot en met IX blijven in stand.

Artikel XI

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel XII

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: OCW-intrekkingsregeling 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk.

Toelichting

In lijn met het Coalitieakkoord 2007, waarin onder andere is afgesproken de administratieve lasten van de Rijksoverheid terug te dringen, is het doel van deze intrekkingsregeling het actualiseren van het regelbestand op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW). Na inwerkingtreding van deze intrekkingsregeling treft de databankgebruiker een geactualiseerd regelbestand van OCW aan, waarmee direct duidelijk wordt welke regelgeving momenteel van kracht is.

Bij inventarisatie in het najaar van 2007 van het aan OCW toegeschreven regelbestand in de databank www.wetten.nl, is geconcludeerd dat een deel van het regelbestand inmiddels materieel is uitgewerkt. Het betreft regelingen die materieel zijn uitgewerkt maar formeel nog gelden, bijvoorbeeld omdat er geen intrekkingsbepaling in de regeling is opgenomen. Het betreft onder andere instellingsbesluiten en beschikkingen, de vaststelling van eindtermen centraal examen van een bepaald jaar, een inmiddels niet meer actueel zijnde subsidieregeling of bekostigingsregels die voor de huidige situatie niet meer aan de orde zijn. De materieel uitgewerkte algemeen verbindende voorschriften (hierna: avv) op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap worden met deze OCW-intrekkingsregeling 2008 ingetrokken.

In 2004 is er door middel van de OCW-Intrekkingsregeling 2004 al een slag gemaakt en zijn er ruim 600 avv ingetrokken.

Thans bevinden zich in het bestand van OCW meer dan 1300 avv waarvan 791 selectielijsten van het Nationaal Archief. In een selectielijst wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging en welke voor bewaring zijn bestemd. De selectielijst geeft ook de termijnen aan waarop bepaalde archiefbestanddelen moeten worden vernietigd. Het feit dat de selectielijsten in de databanken als Ministeriële OCW regeling aangemerkt worden kan een vertekend beeld geven van het regelbestand van OCW.

Van de 1311 regelingen op naam van OCW zijn er 520 aan te merken als Ministeriële regeling. Van deze Ministeriële regelingen is circa 20% inmiddels uitgewerkt en komt daarmee in aanmerking voor intrekking middels deze OCW-Intrekkingsregeling. Deze kwantitatieve opschoning van het regelbestand van OCW heeft tevens tot doel duidelijk te maken welke regels nu van toepassing zijn.

In deze regeling is een overgangsbepaling opgenomen waarin gezorgd wordt dat nog lopende procedures volgens het tot dusverre geldende recht kunnen worden afgewikkeld.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2008. Publicatie in de Staatscourant is voorzien voor juli 2008. Met de inwerkingtredingsdatum is rekening gehouden met de vaste verander momenten die thans gelden voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met betrekking tot de toezichthouders en de uitvoeringsinstantie Cfi worden er geen problemen voorzien bij de uitvoering van deze regeling. Ten aanzien van de administratieve lasten wordt opgemerkt dat deze regeling noch een vermeerdering noch een vermindering van de administratieve lasten zal opleveren.

Deze toelichting is mede ondertekend namens de Minster van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Naar boven