Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2008, 141 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Besluit erkenning geschilleninstantie Wft

Besluit tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wft

11 juli 2008

Nr. FM 2008-01202 M

Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,

Gelet op:

de aanvraag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen te Zeist (hierna: SKGZ) van 10 juni 2008 tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft);

de in artikel 43 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) geregelde aanvraagprocedure voor een erkenning als geschilleninstantie;

de in artikel 45 van het Bgfo gestelde eisen aan het reglement van een erkende geschilleninstantie en de in de artikelen 44, 46, 47 en 48 van het Bgfo aan een erkende geschilleninstantie gestelde overige eisen;

de bij de aanvraag gevoegde afschriften van:

– het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, en

– het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen;

Overwegende dat:

de SKGZ geschillen beslecht ten aanzien van zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet en ziektekostenverzekeringen die niet onder die wet vallen;

de SKGZ reeds fungeert als geschilleninstantie in de zin van artikel 114 van de Zorgverzekeringswet voor aanbieders van zorgverzekeringen waarvoor op grond van artikel 43, zesde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft geen aansluitingsplicht bestaat in de zin van artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wft;

de aanvraag tot erkenning van SKGZ dus alleen betrekking kan hebben op ziektekostenverzekeringen, niet zijnde zorgverzekeringen;

het niettemin, gezien de samenhang tussen zorgverzekeringen en ziektekostenverzekeringen, meerwaarde heeft de geschillenbeslechting ten aanzien van deze producten bij dezelfde instantie te beleggen;

elke ziektekostenverzekeraar die verklaart het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen en het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen na te leven, zich kan aansluiten bij de SKGZ;

de SKGZ een Ombudsman heeft ingesteld als voorportaal van de Geschillencommissie;

de binnen de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werkzame Ombudsman en leden van de Geschillencommissie voldoen aan de in artikel 44 van het Bgfo gestelde eisen;

het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voldoet aan de in artikel 45 van het Bgfo gestelde eisen;

Besluit:

Artikel 1

1. De SKGZ wordt erkend als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht.

2. De erkenning, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op klachten inzake ziektekostenverzekeringen tussen consumenten en ziektekostenverzekeraars.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waar het wordt geplaatst.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Financiën, directie Financiële Markten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Het ondertekende bezwaarschrift dient tenminste te bevatten:

– uw naam en adres;

– de dagtekening;

– de datum en het kenmerk van dit besluit;

– een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, W.J. Bos.