VenW-intrekkingsregeling 2008

10 juli 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/949 sector AWW

Hoofddirectie Juridische Zaken

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren (VenW-Intrekkingsregeling 2008)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2b, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 12, derde lid, van het Lozingenbesluit Wvo tandartspraktijken;

Gelet op Hoofdstuk IV, §4 van de Wegenverkeerswet 1994, Hoofdstuk 5, Afdeling 2 van het Voertuigreglement en Hoofdstuk 2 van de Regeling Permanente eisen, alsmede op artikel 88 van het RVV 1990;

Besluit:

§ 1

Intrekking van regelingen

Artikel I

Water

De Regeling Meldingen Wvo tandartspraktijken wordt ingetrokken.

Artikel II

Verkeer

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 januari 1953, nr. 2069, houdende bepalingen betreffende goedgekeurd materiaal voorruiten van motorrijtuigen (Stcrt. 11);

b. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 1970, nr. RV30621, houdende keuringseisen bevestigingspunten voor autogordels in motorvoertuigen (Stcrt. 111);

c. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 1970, nr. RV30619, houdende keuringseisen voor autogordels in motorvoertuigen (Stcrt. 111) ;

d. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 juli 1971, nr. WR45526, houdende vaststelling keuringseisen voor autogordels voor motorvoertuigen (Stcrt. 145);

e. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1994, nr. RV182780, houdende uitvoerprocedure en uitvoerkenteken(bewijs) (Stcrt. 187);

f. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 november 1992, nr. RVR136488, houdende de beschikking vrijstelling bepalingen ex artikel 88 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stcrt. 240);

g. Regeling van de Minster van Verkeer en Waterstaat van 9 maart 1992, nr. RVR117624, houdende vrijstelling bepalingen Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stcrt. 82);

§ 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel III

Overgangsbepaling

1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, blijven in stand.

Artikel IV

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel V

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: VenW-intrekkingsregeling 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

Naar aanleiding van het Actieprogramma Andere Overheid (Kamerstukken II 2003/2004, 29 3762, nr. 1) is, mede in relatie tot voornemens ten aanzien van de reductie van administratieve lasten, binnen Verkeer en Waterstaat een programma getiteld ‘Beter Geregeld!’ opgezet. Doel van dit programma is o.a. om de regelgeving van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat systematisch door te lichten aan de hand van de criteria die zijn te ontlenen aan het genoemde Actieprogramma.

In het kader van het programma ‘Beter Geregeld!’ wordt regelmatig een inventarisatie gemaakt van de ministeriële regelingen die, veelal door het verstrijken van de tijd, hun materiële betekenis hebben verloren. Deze regelingen zijn echter nooit ingetrokken. Dergelijke regelingen vervuilen de in gebruik zijnde wetgevingsbestanden en komen de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de geldende regelgeving voor bedrijven en burgers en voor de overheid zelf niet ten goede. Het is daarom wenselijk deze regelingen in te trekken. Het betreft regelingen op het terrein van Water en het Verkeer.

In artikel III is tenslotte een overgangsbepaling opgenomen om te garanderen dat nog lopende procedures conform het tot dusverre geldende recht kunnen worden afgewikkeld.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven