Wijziging Besluit instelling van de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2008, nr 20080000295251, houdende wijziging van het besluit van 25 mei 2007, nr. 2007-0000140626 BSG, tot instelling van de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (Stcrt. 2007, nr. 104)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel I

Het besluit van 25 mei 2007, nr. 2007-0000140626 BSG, tot instelling van de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (Stcrt. 2007, nr. 104) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

Er is een Interdepartementale Commissie voor Bestuur (ICB) en een Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR).

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘ICBOPD’ vervangen door ‘ICB’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt ‘ICBOPD’ vervangen door: ICB.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur en de directeur-generaal Management Openbare Sector’ vervangen door: directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties en de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

3. Het tweede lid komt te luiden:

2. De ICBR bestaat uit:

a. a. een voorzitter, de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. van elk ministerie telkens een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de betrokken minister;

c. de directeur-generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën als lid;

d. de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken als lid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst.

Toelichting

In de nota Vernieuwing Rijksdienst stelt het kabinet nieuwe rijksbrede ambities voor de bedrijfsvoering. Het kabinet acht voor de bedrijfsvoering een kaderstellend beleid nodig dat op centraal niveau wordt ondergebracht. Dat moet betrekking hebben op het gebied van Personeel & Organisatie, Informatievoorziening en Informatie- en Communicatietechnologie, Inkoop, Huisvesting en Facilitymanagement.

Daartoe heb ik het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk gevormd bij het ministerie van BZK. De Ministerraad is akkoord gegaan met de taakopdracht van dit DGOBR. In het verlengde hiervan worden ook de ambtelijke gremia over de bedrijfsvoering van de rijksdienst heringericht naar taken, verantwoordelijkheden en mandaat. De Ministerraad heeft via de vaststelling van de opdrachtformulering vorming Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) namelijk bepaald dat de centrale organisatie van de bedrijfsvoering moet worden ingebed in een interdepartementaal stelsel van beleidsvoorbereiding en beleidsvaststelling. De interdepartementale voorbereiding op het terrein van de bedrijfsvoering was oorspronkelijk georganiseerd in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst als ambtelijk voorportaal van de Raad voor Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening. Gegeven de verandering die moet worden ingezet op het terrein van de bedrijfsvoering Rijk wordt voor de voorbereiding van de besluitvorming over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering van de rijksdienst de nieuw vormgegeven Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst door middel van dit besluit als nieuw ambtelijk voorportaal ingesteld. In dit nieuwe voorportaal zullen anders dan in de oorspronkelijke ICBR alle ministeries vertegenwoordigd zijn. Deze vertegenwoordigers moeten voor een goede uitvoering van hun werkzaamheden kunnen beschikken over voldoende mandaat van hun ministeries. De vertegenwoordigers kunnen daarom in het departementale beraad en in de interdepartementale ambtelijke besluitvorming:

– de verbinding leggen tussen de bedrijfsvoering en de primaire processen op het eigen ministerie en daarmee zorgen dat de bedrijfsvoering bijdraagt aan de gewenste verbetering van de primaire processen;

– de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering vormgeven en daarmee zorgen voor de domeinoverstijgende visie en aanpak;

– over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschikken om namens hun ministerie op te treden en daarmee bijdragen aan het doorzettingsvermogen van het beraad.

Het ministerie van Financiën heeft naast de reguliere vertegenwoordiger in de ICBR ook de DG Rijksbegroting als lid in de ICBR. Het ministerie van Algemene Zaken heeft naast de reguliere vertegenwoordiger in de ICBR ook de DG Rijksvoorlichtingsdienst als lid in de ICBR. Dit vanwege de rijksbrede verantwoordelijkheid van beide dg’s op hun terreinen van bedrijfsvoering.

Voor de verankering van de samenhang tussen de bedrijfsvoering en het primair proces op concernniveau maakt de voorzitter van het SG-Overleg als agendalid deel uit van de ICBR.

Met de instelling van de ICBR nieuwe stijl vervalt tevens het pSGberaad.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het besluit te actualiseren door de nieuwe naam van de Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid, Publieke Dienstverlening op te nemen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven