Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 135 pagina 16Overig

Addendum Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst Spoorzone Delft

Ondergetekenden:

1. De Minister van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘de Minister van VROM’;

2. De Minister van Verkeer en Waterstaat, de heer ir. C.M.P.S. Eurlings, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘de Minister van V&W’;

hierna gezamenlijk te noemen: ‘de Ministers’;

3. De Staat der Nederlanden (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Ministerie van Verkeer en Waterstaat), te dezen vertegenwoordigd door de Minister van VROM en de Minister van V&W voornoemd, hierna te noemen: ‘de Staat’;

de partijen sub 1 tot en met 3 hierna gezamenlijk te noemen: ‘het Rijk’;

4. De Gemeente Delft, te dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer mr. drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester, alsmede vertegenwoordigd door mevrouw ir. A.L. Koning, wethouder van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, wijkzaken, stadsbeheer, reiniging, project Spoorzone en toezicht en handhaving, beiden handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad d.d. 30 juni 2008, hierna te noemen: ‘de Gemeente’

allen hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,

Overwegende dat:

- Partijen op 5 oktober 2005 de Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst Spoorzone Delft (hierna: ‘BUOK’) zijn overeengekomen, waarin de voorwaarden voor financiering van het project Spoorzone en de voorwaarden voor uitvoering van dat project, ter voorbereiding op de in te dienen subsidieaanvragen en de door de Ministers daarop af te geven subsidiebeschikkingen, zijn vastgesteld (Bijlage 1, zonder bijlagen);

- Partijen tijdens het bestuurlijk overleg van 13 mei 2008 (verslag, Bijlage 2), waarbij tevens aanwezig waren vertegenwoordigers van de Zuidvleugel-partijen, in verband met hun verantwoordelijkheid in het project Randstad Urgent, een wijziging van de voorwaarden van financiering van het Project Spoorzone zijn overeengekomen in afwijking van de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de BUOK, welke wijziging en haar gevolgen voor de inhoud van de BUOK, op de voet van artikel 20 BUOK, in dit addendum zijn vastgelegd;

- in dit addendum de begrippen met een hoofdletter dezelfde betekenis hebben als in de BUOK, behoudens en voor zover in dit addendum een gewijzigde of nieuwe definitie is opgenomen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 ‐ Definities

Baselinedocument: de beschrijving van het totaal van alle eisen waaraan ProRail dient te voldoen bij de uitvoering van het Deelproject Spoorinfrastructuur, Spoorse Deel OV-knoop en de Stationshal, in welk document ten minste zijn verwerkt het Masterplan, het Programma van Eisen, het Programma van Eisen Stationshal en de Hoofdplanning.

Deelproject OV-knoop: Spoorse deel OV-knoop èn Stadse deel OV-knoop.

Deelproject Spoorinfrastructuur: de (gefaseerde) aanleg van een tunnel ten behoeve van 4 sporen, waarbij 2 sporen direct worden aangelegd, een en ander voor wat betreft het civiele deel nader omschreven in de Vraagspecificatie Spoor en Stad, document 01, 02 en 06 en alle daarbij behorende (deel)projectgebonden documenten vermeld op de inhoudsopgave aangehecht als Bijlage 3, inclusief toeritten, kruising Irenetunnel, DSM, overige kunstwerken en tijdelijke maatregelen (excl. sprinklers), geografisch bepaald van km 66.6 ‐ 72.0. Voor wat betreft het overige is het Deelproject Spoorinfrastructuur omschreven in het Programma van Eisen (bijlage 2 BUOK) en in het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp Spoorinfra (bijlage 3 BUOK) en verticaal afgebakend zoals blijkt uit de Systeemgrenstekeningen (Bijlage 4).

Deelproject Stedelijke Ontwikkeling: de herontwikkeling van het gebied Spoorzone na aanleg van de Spoorinfrastructuur zoals in hoofdlijnen is neergelegd in het Masterplan, waaronder tevens begrepen de IOR Plangebied Spoorzone en de PSS, en verticaal afgebakend zoals blijkt uit de als Bijlage 4 aangehechte Systeemgrenstekeningen.

Financieringsmodel: (Deelproject Spoorinfrastructuur, Spoorse deel OV-knoop en Stationshal): de niet openbare (op 9 juli 2008) geparafeerde integrale exploitatieopzet van het Deelproject Spoorinfrastructuur, Spoorse deel OV-knoop en Stationshal, met alle kosten en baten in de tijd gezet, voorzien van financiële parameters, gebaseerd op het Spoorse deel OV-knoop en het Deelproject Spoorinfrastructuur en Stationshal.

Hoofdplanning: de door ProRail en Gemeente zo spoedig mogelijk te actualiseren Hoofdplanning, waarbij als uitgangspunt geldt: start 2-sporige exploitatie ondergronds (mei 2013) en afbouw tunnel gereed (februari 2016).

IOR: de inrichting van de openbare ruimte voor een deel van het Plangebied Spoorzone, waaronder begrepen het terugbrengen van de functionaliteit Phoenixstraat/Westlandseweg, een busstation met 8 platforms, tramhalte, taxiplaatsen en de trambaan en voorzieningen, conform de Vraagspecificatie Spoor en Stad Delft, document 05, 02 en 06 en alle daarbij behorende (deel)projectgebonden documenten vermeld op de inhoudsopgave aangehecht als Bijlage 3 inclusief daarbij behorende tekeningen van Busquets d.d. 19 juni 2008 waarvan het voorblad is aangehecht als Bijlage 5 en verticaal afgebakend zoals blijkt uit de als Bijlage 4 aangehechte Systeemgrenstekeningen.

IOR Plangebied Spoorzone: de inrichting van de openbare ruimte in het Plangebied Spoorzone, waaronder begrepen IOR.

Kasreeks: overzicht van het niet openbare en op 9 juli 2008 geparafeerde betalingsritme (van V&W en Gemeente).

OBS: het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone BV, dat door de Gemeente bij akte d.d. 5 oktober 2006 is opgericht, aan welke vennootschap door de Gemeente bij overeenkomst d.d. 13 augustus 2007 (Bijlage 6) een exclusieve last en volmacht respectievelijk exclusief mandaat is verstrekt, behoudens voor zover het betreft de rol van de Gemeente als partij in de BUOK en de deelname aan de Stuurgroep, alsmede de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en het aangaan van publiekrechtelijke (rechts)handelingen, meer in het bijzonder de bevoegdheden die wettelijk aan (organen van) de Gemeente zijn opgedragen.

Plangebied Spoorzone: het Plangebied globaal bestaande uit de omgeving van de Kampveldweg, de strook tussen de gevels aan de Spoorsingel en Phoenixstraat en tussen de gevels aan de Westvest en de Coenderstraat/Parallelweg het station en omgeving (Houttuinen, Van Leeuwenhoeksingel), en het voormalig stationsemplacement ten noorden en ten zuiden van de Irenetunnel, het gebied tussen de Industriestraat en het voormalig stationsemplacement en het gebied tussen de Papsouwselaan en het voormalig stationsemplacement, voor zover gelegen tussen Zuidgevel Ambachtstraat en Noordgevel Industriestraat, zoals weergegeven op de kaart die als Bijlage 7 is aangehecht.

Programma van Eisen Stationshal: Notitie analyse eisendocumenten voor architect nieuw stadskantoor en stationshal d.d. 14 februari 2008 en overzicht geanalyseerde documenten (Bijlage 8).

PSS: de parkeergarage spoorsingel conform de Vraagspecificatie Spoor en Stad Delft, document 03, 02 en 06 en alle daarbij bijbehorende deelprojectgebonden documenten onderdeel uitmakend van de inhoudsopgave aangehecht als bijlage 3 en verticaal afgebakend zoals blijkt uit de, als Bijlage 4 aangehechte Systeemgrenstekeningen.

Spoorse Deel OV-knoop: het deel van het Deelproject OV-knoop dat bestaat uit de aanleg van twee 340 meter lange ondergrondse perrons, het ondergrondse deel van het station, stijgpunten, ondergrondse stalling voor circa 5.000 fietsen, exclusief afbouw nader uitgewerkt in de Vraagspecificatie Spoor en Stad, document 01, 02 en 06 en alle daarbij bijbehorende deelprojectgebonden documenten onderdeel uitmakend van de inhoudsopgave aangehecht als Bijlage 3. Voor wat betreft het overige is het Spoorse deel OV-knoop omschreven in het Masterplan, het Programma van Eisen en het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp OV-Knoop Delft en verticaal afgebakend zoals blijkt uit, de als Bijlage 4 aangehechte Systeemgrenstekeningen.

Stadse Deel OV-knoop: het deel van het Deelproject OV-knoop dat bestaat uit de Stationshal, een stadskantoor van circa 29.000 m2 bvo en een ondergrondse parkeergarage van ten minste 290 parkeerplaatsen waarvan 100 P+R, zoals aangeduid in het Masterplan, het Programma van eisen en het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp OV-knoop Delft en verticaal afgebakend zoals blijkt uit de, als Bijlage 4 aangehechte Systeemgrenstekeningen.

Stationshal: een bovengrondse stationshal met circa 1500 m2 vervangende en extra Commercie, zoals gedefinieerd in de tussen de Gemeente, ProRail en NS Stations B.V. gesloten overeenkomst d.d. 23 december 2005 en zoals nader omschreven in het Programma van Eisen Stationshal en verticaal afgebakend zoals blijkt uit de, als Bijlage 4 aangehechte Systeemgrenstekeningen.

Vraagspecificatie Spoor en Stad: de tussen de Gemeente en ProRail overeengekomen vraagspecificatie Spoor en Stad en alle daarbij behorende (deel)projectgebonden documenten vermeld op de inhoudsopgave aangehecht als Bijlage 3.

Artikel 2 ‐ Bijlagen

Bijlage 1: BUOK (alléén tekst, geen bijlagen);

Bijlage 2: verslag BO d.d. 13 mei 2008;

Bijlage 3: inhoudsopgave Vraagspecificatie Spoor en Stad en alle daarbij behorende (deel) projectgebonden documenten;

Bijlage 4: systeemgrenstekeningen bestaande uit 5 documenten d.d. 8 juli 2008 ;

Bijlage 5: voorblad van de tekeningen van Busquets d.d. 19 juni 2008;

Bijlage 6: overeenkomst exclusieve last en volmacht gemeente Delft aan OBS d.d. 13 augustus 2007;

Bijlage 7: kaart Plangebied Spoorzone;

Bijlage 8: Notitie analyse eisen documenten voor architect nieuw stadskantoor en stationshal d.d. 14 februari 2008 en overzicht geanalyseerde documenten;

Bijlage 9: constructievoorstel (financiering) van Minister VROM aan Gemeente d.d. 10 juni 2008;

Bijlage 10: brief van OBS, namens Gemeente, aan Minister VROM in reactie op Bijlage 9;

Bijlage 11: addendum SOK ProRail/Gemeente d.d. 9 juli 2008.

Artikel 3 ‐ Doel

3.1 In dit addendum leggen Partijen de afspraken vast die gelden in afwijking van en in aanvulling op de BUOK, een en ander naar aanleiding van het bestuurlijk overleg d.d. 13 mei 2008, waarvan het verslag is vastgesteld in de Stuurgroep Rijk-Gemeente van 27 juni 2008. Het verslag is als Bijlage 2 aangehecht.

3.2 De BUOK blijft tussen Partijen van kracht, behoudens voor zover in dit addendum daarvan wordt afgeweken.

Artikel 4 ‐ Kernverplichtingen van Rijk en Gemeente

Bijdragen (zoals afgesproken in BO 13 mei 2008)

4.1 In aanvulling op artikel 4.1. BUOK geldt dat de Minister van VROM zich jegens de Gemeente verbindt om met inachtneming van het bepaalde in dit addendum en de Overeenkomst, op grondslag van afdeling 6.3 Wet op de Ruimtelijke Ordening, afdeling 6.3 Besluit Ruimtelijke Ordening en de Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) aan de Gemeente een subsidie te verlenen van EUR 5.000.000 (prijspeil 1 januari 2008) ten behoeve van het Project Spoorzone, conform het constructievoorstel van de Minister van VROM d.d. 10 juni 2008 (Bijlage 9) waarmee op 11 juni 2008 (Bijlage 10) namens de Gemeente door OBS werd ingestemd.

4.2 In aanvulling op artikel 4.2. BUOK geldt dat de Minister van V&W zich jegens de Gemeente verbindt om met inachtneming van het bepaalde in dit addendum en de Overeenkomst, op grondslag van de Wet Infrastructuurfonds en het Besluit Infrastructuurfonds aan ProRail een subsidie te verlenen van EUR 52.400.000 (exclusief BTW, prijspeil 2008) ten behoeve van de realisatie van het Deelproject Spoorinfrastructuur en het Spoorse Deel van de OV-knoop (inclusief Stationshal).

Van voornoemd bedrag is EUR 50.400.000 (exclusief BTW, prijspeil 2008) bestemd voor het realiseren van een toekomstvaste oplossing ter hoogte van het DSM-terrein en de Kampveldweg, welke locaties Partijen genoegzaam bekend zijn. Daarnaast is dit bedrag bestemd voor het direct 4-sporig uitgraven van de spoortunnel.

De resterende bijdrage van EUR 2.000.000 (exclusief BTW, prijspeil 2008) geldt ter gedeeltelijke dekking van het tekort op de directe kosten.

4.3 De artikelen 4.3, 4.4. en 4.5 BUOK komen te vervallen. In plaats van deze artikelen gelden de hierna navolgende artikelen 4.4 tot en met 4.6.

4.4 De Gemeente verbindt zich jegens het Rijk een bedrag ad EUR 117.000.000 (exclusief BTW, prijspeil 2008) (inclusief de bijdragen van de Zuidvleugel en VROM) aan ProRail te betalen ten behoeve van de werkzaamheden die betrekking hebben op het Deelproject Spoorinfrastructuur en het Spoorse Deel OV-knoop en de Stationshal. Tevens zal de Gemeente zich er jegens het Rijk voor inspannen om voornoemd bedrag middels een afdoende treasurybeleid te verhogen tot een bijdrage ad EUR 129.000.000. In voornoemd bedrag van EUR 117.000.000 is begrepen een bedrag ad EUR 26.000.000 (exclusief BTW, prijspeil 2008) dat wordt geïndexeerd conform IBOI. Voor zover de Gemeente voornoemde bijdrage dekt middels opbrengsten uit ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen van derden, stellen Partijen duidelijkheidshalve vast dat tegenvallende opbrengsten c.q. bijdragen van derden voor rekening en risico van de Gemeente zijn. Ingeval de inspanningen van de Gemeente voornoemd niet leiden tot het door haar beoogde resultaat treden Partijen met elkaar in overleg over de gevolgen hiervan voor de dekking van het spoorse deel van het Project Spoorzone. Hierbij zal als uitgangspunt gelden dat hierdoor optredende tekorten op de dekking door Partijen (Gemeente en de Staat (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat)) worden gedeeld naar rato van hun bijdrage aan het spoorse deel van het Project Spoorzone.

Financiering

4.5 De in artikel 4.1. tot en met 4.4. genoemde bijdragen/betalingen zullen door Partijen worden aangewend/voldaan overeenkomstig de verdeling opgenomen in het niet openbare en op 9 juli 2008 geparafeerde overzicht d.d. 23 januari 2008. Betaling door de Gemeente en de Staat (Ministerie van V&W) vindt, naar de stand van zaken ten tijde van de ondertekening van dit addendum, plaats overeenkomstig de Kasreeks.

Risicoverdeling

4.6 De Gemeente zal het Deelproject Stedelijke Ontwikkeling en het Stadse deel OV-knoop minus de Stationshal voor haar rekening en risico (doen) realiseren, met inachtneming van het bepaalde in dit addendum.

4.7 De Staat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) zal het Deelproject Spoorinfrastructuur, het Spoorse Deel van de OV-knoop en de Stationshal voor haar rekening en risico (door ProRail) doen realiseren, met inachtneming van het bepaalde in dit addendum.

4.8 Het Deelproject Spoorinfrastructuur, het Spoorse Deel van de OV-knoop en de Stationshal zullen worden behandeld als een regulier project in de zin van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), onder de navolgende aanvullende voorwaarden:

A. Partijen stellen vast dat de kostenraming van het Deelproject Spoorinfrastructuur, het Spoorse Deel van de OV-knoop en de Stationshal op basis van de Kasreeks EUR 457.466.000 bedraagt. Indien de daadwerkelijk gerealiseerde kosten van het Deelproject Spoorinfrastructuur, het Spoorse Deel van de OV-knoop en de Stationshal deze kostenraming met meer dan EUR 45.000.000 overschrijden, verbindt de Gemeente zich jegens de Staat alsdan onderstaande bijdrage te leveren aan de dekking van de kosten die boven een bedrag van EUR 502.466.000 uitstijgen. De Gemeente voldoet een bedrag gelijk aan 20% van de extra kosten tot een maximum van EUR 5.000.000. Duidelijkheidshalve stellen Partijen vast dat het hiervoor onder A. bepaalde ook geldt indien deze overschrijding het gevolg is van verwezenlijking van een Uitvoeringsrisico. Tevens stellen Partijen vast dat ook eventuele onvoorziene BTW uitgaven over de gemeentelijke bijdrage tot de kosten gerekend worden.

B. De Gemeente zal de BTW op haar betaling aan het Deelproject Spoorinfrastructuur, het Spoorse deel OV-knoop en de Stationshal in verband met het bepaalde in dit addendum terugvorderen bij het BTW compensatiefonds. De Gemeente zal uit dien hoofde gecompenseerde BTW gelden ter beschikking stellen ten behoeve van de prijsstijgingen als gevolg van het verschil tussen de marktprijsontwikkeling (BDB) en de IBOI in het Deelproject Spoorinfrastructuur en het Spoorse Deel van de OV-knoop en de Stationshal. Ingeval gecompenseerde BTW gelden zoals hierboven bedoeld niet behoeven te worden aangewend om voornoemde prijsstijgingen te bekostigen, zullen Partijen tezijnertijd nadere afspraken maken over de bestemming van deze BTW gelden. Voor zover OBS gerechtigd is tot verrekening van de op facturen van ProRail door haar betaalde BTW gelden zal de Gemeente bewerkstelligen dat deze BTW gelden worden aangewend als hiervoor bedoeld.

Artikel 5 ‐ Stuurgroep Rijk/Gemeente

5.1 In aanvulling op artikel 5.1 BUOK geldt dat, naast ProRail, tevens OBS zitting heeft in de Stuurgroep Rijk/Gemeente als informant. OBS en ProRail hebben geen stemrecht in de Stuurgroep Rijk/Gemeente.

5.2 In aanvulling op artikel 5.5. BUOK geldt dat de Gemeente (en ProRail) gehouden zijn wijzigingen in het door de Gemeente (met ProRail) nog op te stellen zogenaamde Baselinedocument dat gebaseerd wordt op het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, het Programma van Eisen Stationshal en de Hoofdplanning, voor zover deze wijzigingen meer dan een Deelproject raken en/of de wijzigingen relevant zijn voor een partij die bijdraagt aan een bepaald Deelproject, ter goedkeuring voor te leggen aan de Stuurgroep Rijk/Gemeente. Voornoemd Baselinedocument zal door de Gemeente (en ProRail) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Stuurgroep Rijk/Gemeente.

5.3 Eveneens in aanvulling op artikel 5.5. BUOK geldt dat de Gemeente en het Rijk zich zullen inspannen te bevorderen dat het in artikel 4 van het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst ProRail/OBS d.d. 9 juli 2008 (Bijlage 11) genoemde samenwerkingsoverleg de Stuurgroep Rijk/Gemeente rapporteert over de voortgang van het Project Spoorzone. De betreffende voortgangsrapportages dienen binnen zes weken na afloop van het kwartaal aangeboden te zijn aan de Stuurgroep Rijk/Gemeente conform het nog nader door de Stuurgroep Rijk/Gemeente vast te leggen model.

Artikel 6 ‐ Financiering

Partijen stellen, in afwijking van en in aanvulling op artikel 7.2 BUOK, over en weer vast dat er - beoordeeld naar de stand van zaken ten tijde van de ondertekening van dit addendum - op basis van het Financieringsmodel tezamen met de Kasreeks voldoende middelen ter beschikking zijn om het project Spoorzone te realiseren.

Artikel 7 ‐ Aanbesteding Deelprojecten

Artikel 8 BUOK komt, met uitzondering van artikel 8.4, te vervallen.

Artikel 8 ‐ Uitvoering Deelprojecten

8.1 In artikel 9.1 eerste en tweede volzin dienen achter de woorden ‘Deelproject Spoorinfrastructuur en Spoorse deel OV-knoop’ de woorden ‘en Stationshal’ te worden toegevoegd. Daarnaast komt Artikel 9.1 derde volzin BUOK, die aanvangt met de woorden ‘Indien en zodra de voortgang van het Deelproject ....’, te vervallen.

8.2 Artikel 9.3 BUOK komt te vervallen.

8.3 Artikel 9.4 BUOK wordt vervangen door: ‘De Gemeente en het Rijk dragen ervoor zorg dat bij de uitvoering van het Project Spoorzone de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd, waaronder het toepasselijke (Europese) aanbestedings- en mededingingsrecht’.

8.4 Artikel 9.5 BUOK wordt vervangen door: ‘De Gemeente en het Rijk zien erop toe dat zij voor de uitvoering van het Project Spoorzone slechts opdracht verstrekken aan voldoende gecertificeerde partijen’.

Artikel 9 ‐ Subsidiëring

9.1 In artikel 10.1 BUOK wordt het bedrag van EUR 75.000.000 vervangen door het bedrag van EUR 80.000.000.

9.2 In artikel 10.2 BUOK wordt het bedrag van EUR 269.000.000 vervangen door het bedrag van EUR 329.272.000 (exclusief BTW, prijspeil 1 januari 2008).

9.3 De tekst van Artikel 10.3 BUOK wordt als volgt gewijzigd:

‘De Minister van VROM stelt, op voorwaarde dat voldaan is aan het bepaalde in Artikel 11 en Artikel 12 van de Overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in Artikel 13 van de Overeenkomst en het bepaalde in artikel 4 van dit addendum, voor de uitvoering van het Project Spoorzone aan de Gemeente het in artikel 9.1 van dit addendum genoemde bedrag ad EUR 80.000.000 op de in de subsidiebeschikking aangegeven data ter beschikking.’

9.4 De tekst van Artikel 10.4 BUOK wordt als volgt gewijzigd:

‘De Minister van V&W stelt aan ProRail, op voorwaarde dat voldaan is aan het bepaalde in Artikel 11 en 12 van de Overeenkomst en met inachtneming van de regels uit de Wet Infrastructuurfonds en het Besluit Infrastructuurfonds, alsmede het bepaalde in Artikel 13 van de Overeenkomst en artikel 4 van dit addendum, voor de uitvoering van het Deelproject Spoorinfrastructuur en Spoorse Deel OV-knoop (inclusief Stationshal) het in artikel 9.2 van dit addendum genoemde bedrag op de in de subsidiebeschikking aangegeven datum ter beschikking.’

9.5 De tekst van Artikel 10.5 BUOK wordt als volgt gewijzigd:

‘Het bedrag genoemd in de leden 2 en 4 is gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2008 en zal op de gebruikelijke wijze jaarlijks worden geïndexeerd volgens een door de Minister van V&W vastgesteld percentage op basis van de IBOI, de eerste maal per 1 januari 2009. Het bedrag genoemd in het eerste en derde lid wordt niet geïndexeerd.’

9.6 Artikel 10.6 BUOK komt te vervallen.

Artikel 10 ‐ Subsidieaanvragen en beschikkingen

10.1 Artikel 11.3 BUOK komt te vervallen.

10.2 Het gestelde in de artikelen 11.4 t/m 11.6 BUOK is van overeenkomstige toepassing op de ten behoeve van de in artikel 4 bedoelde bijdragen benodigde (aanvullende) subsidieaanvragen.

Artikel 11 ‐ Voorwaarden voorafgaand aan het doen van een subsidieaanvraag

Artikel 12.1 en 12.2 BUOK worden in dier voege aangepast dat het in behandeling nemen van de (aanvullende) subsidieaanvragen door de Minister van VROM en de Minister van V&W plaats zal vinden met inachtneming van de afspraken vastgelegd in dit addendum.

Artikel 12 ‐ Subsidievoorwaarden

12.1 In aanvulling op hetgeen in artikel 13.1 BUOK ten aanzien van de door de Minister van VROM te stellen subsidievoorwaarden is opgenomen geldt het bepaalde in dit addendum, met name de artikelen 4 en 9.3. Daarnaast dienen de data in artikel 13.1 sub f en sub g BUOK als volgt te worden gewijzigd: ‘2021’ in plaats van ‘2019’ en ‘2022’ in plaats van ‘2020’.

12.2 In aanvulling op hetgeen in artikel 13.2 BUOK ten aanzien van de door de Minister van V&W te stellen subsidievoorwaarden is opgenomen geldt het bepaalde in dit addendum, met name de artikelen 4 en 9.4. Daarnaast geldt dat artikel 13.2 sub b komt te vervallen.

12.3 Artikel 13.2 sub d BUOK wordt vervangen door: ‘De deelprojecten Spoorinfrastructuur en OV-knoop zullen conform de Hoofdplanning gereed zijn.’

Artikel 13 ‐ Communicatie

13.1 Artikel 14.3 BUOK wordt als volgt gewijzigd:

‘De Gemeente respectievelijk het Rijk draagt er voor zorg dat bij ieder bouwproject in het kader van de verwezenlijking van een of meer Deelprojecten het Rijk respectievelijk de Gemeente op de bouwborden, alsmede in (electronische) publicaties met betrekking tot het Project Spoorzone als medefinancier wordt vermeld. De Gemeente respectievelijk de Minister van V&W verplicht zich deze verplichting door te leggen aan OBS respectievelijk aan ProRail.

13.2 Het Rijk (Ministerie van VROM) draagt er zorg voor dat binnen twee weken na ondertekening van dit addendum de zakelijke inhoud hiervan wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 14 ‐ Beëindiging

Artikel 17.4 BUOK, onder b., tweede alinea, het gestelde achter de ‘bullets’, beginnend met de woorden ‘allereerst binnen’ tot en met de woorden ‘kan worden’ wordt geschrapt.

Artikel 15 ‐ Vrijwaring

15.1 De Gemeente vrijwaart het Rijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de afspraken die de Gemeente, voorafgaande aan het sluiten van dit addendum, met NS Stations BV en/of ProRail heeft gemaakt voor zover deze afspraken zien op de uitbreiding van de commerciële vierkante meters in de Stationshal ten behoeve van NS Stations BV.

15.2 Artikel 16.1 BUOK wordt vervangen door: ‘De Gemeente vrijwaart het Rijk en het Rijk vrijwaart de Gemeente voor alle schade die het Rijk respectievelijk de Gemeente mocht lijden als gevolg van het niet naleven van verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 9.4 van deze Overeenkomst.’

Artikel 16 ‐ Addendum Samenwerkingsovereenkomst Gemeente/OBS/ProRail

De Minister van V&W verklaart door ondertekening van dit addendum in te stemmen met de inhoud van het gelijktijdig ondertekende addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente/OBS/ProRail, dat als Bijlage 11 is aangehecht.

Aldus overeengekomen, in viervoud opgemaakt en ondertekend te Delft op 9 juli 2008.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J.M. Cramer.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,C.M.P.S. Eurlings.
De Staat der Nederlanden,
J.M. Cramer.
De Staat der Nederlanden,
C.M.P.S. Eurlings.
Gemeente Delft,
De burgemeester van de gemeente Delft,
G.A.A. Verkerk.
Gemeente Delft,
De wethouder van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, wijkzaken, stadsbeheer, reiniging, project Spoorzone en toezicht en handhaving van de gemeente Delft,
A.L. Koning.