Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 133 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens 2008

30 juni 2008

Nr. 2008-0000247466

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluit:

Paragraaf 1

EG-verklaringen

Artikel 1

De directeur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor brandweerpersoneel besluiten te nemen als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 6 en 11, eerste lid van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties en de bevoegdheden uit te oefenen als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel.

Artikel 2

De voorzitter van het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het brandweerpersoneel besluiten te nemen betreffende bezwaarschriften op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Afschriften van besluiten, als bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden verstuurd naar de directie Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2

Afgifte diploma’s

Artikel 4

De voorzitter van het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diploma’s af te geven, als bedoeld in artikel 15 van de Brandweerwet 1985.

Paragraaf 3

Aanwijzingsbevoegdheid directeur Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Artikel 5

De directeur Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de nodige aanwijzingen geven bij het uitoefenen van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 4.

Paragraaf 4

Slotbepalingen

Artikel 6

Het Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens met het kenmerk 25 april 2002/EB2002/52466 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst.

Toelichting

Met het Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens (25 april 2002/EB2002/52466) is de bevoegdheid voor het nemen van besluiten op basis van toen nog de Algemene wet erkenning EG-hoger onderwijsdiploma’s (artikel 6, eerste lid) en de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen (artikel 8, eerste lid) neergelegd bij de directeur van het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe). De voorzitter van het bestuur van het Nbbe mag, namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besluiten nemen over bezwaarschriften op door de directeur genomen besluiten. Tot slot worden afschriften van besluiten zoals genomen door de directeur dan wel de voorzitter van het Nbbe verstuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Door de invoering van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, waarbij de Algemene wet erkenning EG-hoger onderwijsdiploma’s en de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen zijn ingetrokken, dienen de verwijzingen in het eerdere mandaatbesluit te worden gewijzigd. Tevens is een mandaat opgenomen in verband met de bevoegdheid van de Minister, op grond van artikel 11 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, tot het opleggen van compenserende maatregelen.

Tot slot zijn de verwijzingen naar directies binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangepast aan de huidige situatie en. Met bovenstaand mandaatbesluit wordt het eerdere mandaatbesluit met het kenmerk 25 april 2002/EB2002/52466 in zijn geheel vervangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst