Wijziging Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen en Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Regeling van 30 juni 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/814 sector I&O, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen met het oog op vaststelling van integrale tekstversies van het ADR en het RID

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

Bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen1 wordt vervangen door bijlage I bij deze regeling.

Artikel II

Bijlage 1 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen2 wordt vervangen door bijlage II bij deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over land en over de spoorweg worden in internationaal verband voorschriften vastgesteld. Voor het vervoer over land zijn de voorschriften opgenomen in de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en voor het vervoer over de spoorweg is het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) opgesteld. De Nederlandse vertaling van deze internationale voorschriften is opgenomen in respectievelijk de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).

Tweejaarlijks vindt revisie van deze internationale voorschriften plaats. Bij de implementatie van de wijzigingen van het RID in 2004 en bij de tweejaarlijkse revisies van het ADR en het RID in 2005 en 2007 is er voor gekozen niet opnieuw een integrale tekstversie op te nemen. Gebleken is dat dit, gelet op de omvang van de internationale voorschriften, de overzichtelijkheid niet ten goede kwam. Met deze regeling worden alsnog integrale tekstversies van het ADR en het RID opgenomen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal redactionele aanpassingen en kleine correcties in de vertaling van de voorschriften aan te brengen.

Nu de wijziging meer duidelijkheid en overzichtelijkheid voor de gebruiker met zich brengt, is het wenselijk deze regeling de tweede dag na publicatie in werking te laten treden.

Gezien de omvang van de bijlagen is er voor gekozen deze niet in de Staatscourant te publiceren. In het slotformulier is, zoals gebruikelijk, bepaald dat de bijlagen bij de regeling wordt bekendgemaakt door terinzagelegging. Terinzagelegging vindt plaats in de bibliotheek van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Koningskade 4, 2500 EX Den Haag. Ook zijn de bijlagen feitelijk te raadplegen via de internetsite van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat, www.ivw.nl.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

  • 1

    Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 februari 2008 (Stcrt. 2008, 47).

  • 2

    Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 februari 2008 (Stcrt. 2008, 47).

Naar boven