Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst WegverkeerStaatscourant 2008, 234Besluiten van algemene strekking

Besluit Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

14 november 2008

Nr. JBZ 2008/745

Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken

De directie van de RDW (Dienst Wegverkeer),

Gelet op artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als toezichthouders op het gebruik van verstrekte gegevens uit het kentekenregister worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, Afdeling Klantenservice, die zijn belast met wetgeving en beleid.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Directie van de RDW, Algemeen Directeur,

J.G. Hakkenberg.

TOELICHTING

Op 1 juli 2008 is de wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen1 in werking getreden. Op grond van deze wet is het gegevensverstrekkingenbeleid uit het kentekenregister gewijzigd. De belangrijke wijzigingen zijn:

 • het kentekenregister is een basisregistratie geworden;

 • gegevens in het kentekenregister zijn onderverdeeld in gevoelige en niet-gevoelige gegevens;

 • gevoelige gegevens zijn onderverdeeld in drie categorieën: persoonsgegevens, concurrentiegevoelige gegevens en fraudegevoelige gegevens.

 • niet-gevoelige gegevens mogen aan een ieder worden verstrekt;

 • ten aanzien van gevoelige gegevens geldt een restrictief verstrekkingenbeleid, uitgewerkt in het Kentekenreglement, een aantal ministeriële regelingen en een reglement van de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW).

Op grond van artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) wordt door de RDW toezicht gehouden op het gebruik van de uit het kentekenregister verstrekte gegevens. Dit gebeurt overeenkomstig de doelbinding waarvoor en de voorwaarden waaronder de gegevens zijn verstrekt.

Ten aanzien van het toezicht gelden de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden:

 • bij overheidsorganen ex artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, van de WVW 1994 zal beperkt actief toezicht worden gehouden (vaststellen identiteit);

 • gegevensverstrekking vindt zoveel mogelijk plaats op een wijze, die logging mogelijk maakt;

 • indien een goedkeurende onafhankelijke accountants- of EDP-verklaring wordt vereist, vindt toezicht plaats op de (tijdige) aanwezigheid daarvan;

 • de RDW zal steekproefsgewijs controles op het juiste gebruik houden;

 • elke interne, dan wel externe melding van (vermeend) onjuist gebruik van gegevens wordt gecontroleerd, beoordeeld en eventueel gevolgd door benodigde acties van de zijde van de RDW;

 • een besluit tot achterwege laten van verstrekking overeenkomstig artikel 45a, vierde lid, van de WVW 1994 wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het verantwoordelijke RDW management.

Voor het toezicht zijn door de RDW beleidsregels opgesteld. Toezicht vindt plaats door ambtenaren van de RDW, die zijn ondergebracht bij de Divisie Registratie en Informatie.

Naast een standaard controleproces vindt er ten aanzien van bepaalde doelgroepen daarnaast ook een meer specifiek toezicht plaats.

De toezichthouder zal over het gevoerde toezicht periodiek verantwoording afleggen aan het management en de directie van de RDW. Het gehele proces van toezicht zal jaarlijks worden worden onderworpen aan een audit door een externe deskundige.