Wijziging diverse besluiten Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de naamswijziging van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart en het Directoraat-Generaal Personenvervoer

20 juni 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/856 sector S&W

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11.1, tweede lid, van de Wet Luchtvaart, artikel 16, zesde lid, van de Binnenschepenwet, artikel 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 1, onder b, en 2 van de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat, artikel 69, eerste lid, van de Spoorwegwet, artikel 1 van het Besluit van 24 oktober 2001, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht als bedoeld in artikel 10 van de Spoorwegwet, alsmede overige aanpassingen van besluiten samenhangende met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1, onderdeel e, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat 20011 wordt ‘Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door ‘Directoraat-Generaal Mobiliteit’ en ‘Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart’ vervangen door: Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel II

In artikel 1a, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart2 wordt ‘Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart’ vervangen door: Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel III

In artikel 3 van het Besluit mandaat afgifte, opschorting en intrekking vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten 20063 wordt ‘De directeur Continentaal Vervoer van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart’ vervangen door: De directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel IV

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage als bedoeld in artikel 3 Algemene instructie bij het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie4 wordt ‘de directie Maritiem Transport van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart’ telkens vervangen door: de directie Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel V

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 20045 wordt ‘de directie Marktordening en Decentraal Vervoer van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel VI

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 20056 wordt ‘directie Marktordening en Decentraal Vervoer van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel VII

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 20067 wordt ‘directie Marktordening en Decentraal Vervoer van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel VIII

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 20078 wordt ‘directie Marktordening en Decentraal Vervoer van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel IX

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport9 wordt ‘Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel X

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage Algemene instructie, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Snel fietsverhuur 200510 wordt ‘directie Marktordening en Decentraal Vervoer van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel XI

In de onderdelen 4 en 6 van de bijlage, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging Subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen11 wordt ‘Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel XII

De bijlage Algemene instructie, behorende bij artikel 3, eerste lid, Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 200212 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 4 wordt ‘afdeling Marktordening en Vraagbeïnvloeding van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

2. In onderdeel 6 wordt ‘afdeling Marktordening en Vraagbeïnvloeding’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport.

Artikel XIII

De bijlage Algemene instructie, als bedoeld in artikel 4, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Programma MobiliteitsManagement 200313 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 4 wordt ‘afdeling Marktordening en Decentraal Vervoer van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

2. In onderdeel 6 wordt ‘afdeling Marktordening en Decentraal Vervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport.

Artikel XIV

De bijlage Algemene instructie, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/200414 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 4 wordt ‘de beleidsgroep Verkeer en Milieu van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

2. In onderdeel 6 wordt ‘het hoofd van de beleidsgroep Verkeer en Milieu’ vervangen door: het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel XV

De bijlage Algemene instructie, als bedoeld in artikel 3, van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 200515 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 4 wordt ‘de beleidsgroep Verkeer en Milieu van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

2. In onderdeel 6 wordt ‘het hoofd van de beleidsgroep Verkeer en Milieu’ vervangen door: het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel XVI

In artikel 1, tweede lid, onderdeel a, en artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen16 wordt ‘directeur-generaal Personenvervoer’ vervangen door: directeur-generaal Mobiliteit.

Artikel XVII

In artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit van 22 juni 2006, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS17 wordt ‘Directeur-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directeur-generaal Mobiliteit.

Artikel XVIII

In artikel 3, eerste en tweede lid, van het besluit van 30 mei 2002, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter voor het nemen van besluiten ter uitvoering van het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer18 wordt ‘Directeur Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directeur-generaal Mobiliteit

Artikel XIX

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart19 wordt ingetrokken.

Artikel XX

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directoraat-generaal Personenvervoer 200220 wordt ingetrokken.

Artikel XXI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

In verband met de naamswijzing per 1 juli 2008 van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart in Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en van het Directoraat-Generaal Personenvervoer in Directoraat-Generaal Mobiliteit moeten verscheidene ministeriële besluiten worden aangepast. In die besluiten wordt de verwijzing naar de oude benaming steeds vervangen door een verwijzing naar de nieuwe benaming.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

 • 1

  Stcrt. 2001, 52; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 september 2006 (Stcrt. 181).

 • 2

  Stcrt. 2002, 54; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 mei 2008 (Stcrt. 175).

 • 3

  Stcrt. 2006, 162; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 maart 2008 (Stcrt. 61).

 • 4

  Stcrt. 2007, 122.

 • 5

  Stcrt. 2004, 162.

 • 6

  Stcrt. 2005, 97.

 • 7

  Stcrt. 2006, 172.

 • 8

  Stcrt. 2007, 203.

 • 9

  Stcrt. 2006, 246.

 • 10

  Stcrt. 2005, 215.

 • 11

  Stcrt. 2008, 90.

 • 12

  Stcrt. 2001, 22; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2004 (Stcrt. 209).

 • 13

  Stcrt. 2003, 212; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2004 (Stcrt. 209).

 • 14

  Stcrt. 2003, 122; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2004 (Stcrt. 209).

 • 15

  Stcrt. 2005, 33.

 • 16

  Stcrt. 2005, 73; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 juli 2006 (Stcrt. 130).

 • 17

  Stcrt. 2006, 125.

 • 18

  Stcrt. 2002, 115; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 april 2006 (Stcrt. 81).

 • 19

  Stcrt. 2005, 62; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 september 2007 (Stcrt. 192).

 • 20

  Stcrt. 2002, 178; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 februari 2008 (Stcrt. 23).

Naar boven