Wijziging diverse regelingen de Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Regeling tot wijziging van diverse regelingen in verband met de naamswijziging van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart en het Directoraat-Generaal Personenvervoer

20 juni 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/857 sector S&W

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10 van Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (PbEG L 235), artikel 10 van richtlijn 96/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L249), artikel 10 van Richtlijn 94/55/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 26, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 2 en 5, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 25 van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), het op 27 april 1979 te Hamburg tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake opsporing en redding op zee (Trb. 1980, 181), artikelen 2, aanhef en onder a, 3, 4 en 6, eerste lid, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, artikel 17, vijfde lid van de Financiële-verhoudingswet en artikelen 4.34, 4:37, 4:38, tweede lid, en 4:44, tweede lid, 4:59, eerste lid, en 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

In artikel 5 van de Regeling inzake de SAR-dienst 19941 wordt ‘het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart’ vervangen door: het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel II

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, tabel 1, van bijlage 3, wordt ‘DGTL’ telkens vervangen door: DGMo.

2. Artikel 2, onderdeel c, van bijlage 3, komt te luiden:

c. DGMo: Minister, namens deze de Directeur-Generaal Mobiliteit.

Artikel III

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onderdelen a en b, van bijlage 4, wordt ‘de Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart’ telkens vervangen door: de Directeur-Generaal Mobiliteit.

2. In artikel 2, tabel 1, van bijlage 4, wordt ‘DGTL’ telkens vervangen door: DGMo.

3. Artikel 3, onderdeel d, van bijlage 4, komt te luiden:

d. DGMo: Minister, namens deze de Directeur-Generaal Mobiliteit.

Artikel IV

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, tabel 1, van bijlage 3, wordt ‘DGTL’ telkens vervangen door: DGMo.

2. Artikel 2, onderdeel e, van bijlage 3, komt te luiden:

e. DGMo: Minister, namens deze de Directeur-Generaal Mobiliteit.

Artikel V

De Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–20095 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 7, onderdeel a, wordt ‘Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart’ vervangen door: Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

2. In de bijlage, onderdeel 4.1, wordt ‘DGTL’ telkens vervangen door: DGLM.

Artikel VI

De Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5, tweede lid, wordt ‘Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: Directoraat-Generaal Mobiliteit.

2. In Bijlage 1. als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen wordt ‘Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: Directoraat-Generaal Mobiliteit en ‘Directie Spoor’ vervangen door: Directie Spoorvervoer.

Artikel VII

In de artikelen 4, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Subsidieregeling vereniging Fietsersbond 20077 wordt ‘directie Marktontwikkeling en Decentraal Vervoer (MDV) van het Directoraat-Generaal Personenvervoer’ vervangen door: directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Artikel VIII

In de artikelen 5, eerste lid, en 14, eerste lid, van de Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 20068 wordt ‘DGP’ vervangen door: DGMo.

Artikel IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

In verband met de naamswijzing per 1 juli 2008 van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart in Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en van het Directoraat-Generaal Personenvervoer in Directoraat-Generaal Mobiliteit moeten verscheidene regelingen worden aangepast. In die regelingen wordt de verwijzing naar de oude benaming steeds vervangen door een verwijzing naar de nieuwe benaming.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

 • 1

  Stcrt. 1994, 188; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 23 december 2005 (Stcrt. 2006, 1).

 • 2

  Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 28 februari 2008 (Stcrt. 47)

 • 3

  Stcrt. 1998, 247; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 12 december 2006 (Stcrt. 247).

 • 4

  Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 28 februari 2008 (Stcrt. 47)

 • 5

  Stcrt. 2006, 70.

 • 6

  Stcrt. 2006, 37; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 17 april 2008 (Stcrt. 80).

 • 7

  Stcrt. 2006, 216; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 2 april 2008 (Stcrt. 69).

 • 8

  Stcrt. 2006, 249.

Naar boven