Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 119 pagina 21Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juni 2008, nr. CZ/CGG-2854088, houdende wijziging van de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 39a van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De kennisgevingen aan de inspecteur, bedoeld in artikel 38c, vijfde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, worden gesteld op formulieren die overeenkomen met de modellen die in de bij deze regeling behorende bijlagen V en VI zijn opgenomen.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

De kennisgevingen aan de inspecteur, bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, worden gesteld op formulieren die overeenkomen met de modellen die in de bij deze regeling behorende bijlagen III en IV zijn opgenomen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Bijlage III

stcrt-2008-119-p21-SC86129-1.gifstcrt-2008-119-p21-SC86129-2.gif

Bijlage IV

stcrt-2008-119-p21-SC86129-3.gif

Bijlage V

stcrt-2008-119-p21-SC86129-4.gifstcrt-2008-119-p21-SC86129-5.gifstcrt-2008-119-p21-SC86129-6.gif

Bijlage VI

stcrt-2008-119-p21-SC86129-7.gifstcrt-2008-119-p21-SC86129-8.gif

Toelichting

Met de wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) (Stb. 80) worden op grond van artikel 38c, eerste lid, twee nieuwe meldingsformulieren geïntroduceerd. Een voor bij de aanvang van de dwangbehandeling en een voor bij de beëindiging van de dwangbehandeling.

De geneesheer-directeur geeft uiterlijk bij het begin van een behandeling, overeenkomstig artikel 38c, eerste lid, daarvan kennis aan de inspecteur. En ook van de beëindiging van de behandeling overeenkomstig dat artikel geeft de geneesheer-directeur kennis aan de inspecteur. De kennisgevingsverplichting aan de inspecteur geldt ook voor een nieuwe dwangbehandeling binnen zes maanden, zoals geregeld in artikel 38c, derde lid.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de regeling een model op te nemen voor het meldingsformulier betreffende beëindiging van de toepassing van een middel of maatregel op grond van artikel 39 van de wet (namelijk bijlage IV, waarvan in de praktijk al gebruik werd gemaakt). In een model voor het meldingsformulier voor de aanvang daarvan was reeds voorzien met bijlage III.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink