Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 117 pagina 23Circulaires

Circulaire Aanpassing huurwaarde dienstwoningen

Aan: de Ministers

Onderwerp: Aanpassing huurwaarde dienstwoningen

Doelstelling: informatie

Juridische grondslag: geen

Relaties met andere circulaires: 2007-0000222219, d.d. 21 juni 2007

Ingangsdatum: 1 juli 2008

Geldig tot: nadere berichtgeving

Datum: 10 juni 2008

Kenmerk: 2008-0000258541

Onderdeel: DGOBR/POIR/Afd. P

In deze circulaire wordt de verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen per 1 juli 2008 bekend gemaakt.

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 juli 2008 met 1,6% te worden verhoogd. Deze verhoging is vastgesteld in overeenstemming met de Belastingdienst.

Woningen die op of na 1 juli 2007 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging. In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 1,6%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor deze:
de wnd. directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, B.S. Eilander.