Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2008, 116 pagina 24Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing informatieproviders

VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V.

16 juni 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/709 sector AWW

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 9, eerste lid, onderdeel b, en 14 van het Kentekenreglement en artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008;

Besluit:

Artikel 1

Als informatieprovider aan welke de gevoelige gegevens bedoeld in artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 kunnen worden verstrekt, met uitzondering van de gegevens omtrent de aangifte van diefstal en verduistering van een voertuig, wordt aangewezen: VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V.

Artikel 2

De verstrekking van gevoelige gegevens geschiedt slechts voor zover VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V deze gegevens behoeft voor de volgende doeleinden:

1. statistiek,

2. het beheer van de volgende voertuiginformatiesystemen van VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V. of van derden ten behoeve van de voertuigbranche:

a. veiligheids- en milieu-inspecties;

b. systemen voor de controle van kilometerstanden van voertuigen;

c. systemen voor het overschrijven van de motorrijtuigenbelasting;

d. systemen voor het bevragen van gegevens omtrent de belasting van voertuigen;

e. systemen waarin productinformatie, technische gegevens en prijzen van voertuigen zijn opgenomen;

f. systemen die gericht zijn op het aanmelden van uit te voeren onderhoud en reparaties alsmede het monteren van banden aan voertuigen;

g. systemen die gericht zijn op het complementeren van voertuiginformatiesystemen;

h. systemen die gericht zijn op het in de bedrijfsvoorraad nemen en uit de bedrijfsvoorraad halen en/of afmelden van voertuigen;

i. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de waarde van gebruikte voertuigen (occassions);

j. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van gebruikte voertuigen (occassions);

k. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van voertuigverzekeringen en voertuigfinancieringen;

l. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het inzetten van gebruikte onderdelen verkregen via demontage;

m. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van import of export;

n. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van het monteren van de juiste banden.

3. het beheer van voertuiginformatiesystemen voor de verzekeraars of de door hen aangewezen gevolmachtigden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008: ten behoeve van de totstandkoming en instandhouding van verzekeringen ten aanzien van motorrijtuigen en aanhangwagens.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,C.M.P.S. Eurlings.

Bezwaarclausule

Tegen deze beschikking staat voor belanghebbenden bezwaar open ingevolge de Algemene Wet bestuursrecht. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt worden ingediend bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, t.a.v. de Hoofddirectie Juridische Zaken, Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Toelichting

Met de inwerkingtreding van de wet houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen1 en het bijbehorende Besluit houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister2, als ook de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 op 1 juli 2008 is een nieuwe categorie van ontvangers van gegevens uit het kentekenregister geïntroduceerd, namelijk de informatieprovider. Dit is geregeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement. Deze categorie van ontvangers van gegevens uit het kentekenregister komt in de plaats van de categorie belangenbehartigers van de automobielbranche. In plaats van de Stichting NewMotive wordt thans VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V. aangewezen als een van de ontvangers van dezelfde set van gegevens uit het kentekenregister die voorheen aan de aangewezen belangenbehartigers van de automobielbranche werd verstrekt.

In artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 is geregeld welke sets van gevoelige gegevens verstrekt worden voor welke doeleinden. De verstrekking van de sets van gevoelige gegevens geschiedt slechts voor de in artikel 14 van het Kentekenreglement jo artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 specifiek aangewezen doeleinden en onder de in artikel 4 van diezelfde regeling opgenomen voorwaarden voor verstrekking en eisen voor gebruik van de verstrekte gevoelige gegevens. Deze doeleinden zijn de volgende:

a. statistiek: hieronder wordt verstaan het bewerken en verrijken van de uit het kentekenregister ten behoeve van statistiek verstrekte set van gevoelige gegevens op zodanige wijze dat de uitkomst van die bewerking niet meer herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een huishouden;

b. voertuiginformatiesystemen voor de voertuigbranche: hieronder wordt verstaan het gebruik van de ten behoeve van de voertuiginformatiesystemen voor de voertuigbranche verstrekte set van gevoelige gegevens in de voertuiginformatiesystemen zoals deze in artikel 2, tweede lid, van de onderhavige beschikking zijn opgenomen, en

c. voertuiginformatiesystemen voor de verzekeraars of de door hen aangewezen gevolmachtigden: hieronder wordt verstaan het gebruik van de ten behoeve van de voertuiginformatiesystemen voor de verzekeringsbranche verstrekte set van gevoelige gegevens in de voertuiginformatiesystemen zoals deze in artikel 2, derde lid, van de onderhavige beschikking zijn beschreven.

Voor het gebruik van de gevoelige gegevens voor deze doeleinden gelden een aantal regels en beperkingen ten aanzien van onder meer doorlevering, welke zijn neergelegd in artikel 4 van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008. Daarnaast heeft de Dienst Wegverkeer (RDW) aanvullende eisen en voorwaarden voor informatieproviders vastgesteld en heeft de RDW de in het Kentekenreglement opgenomen opsomming van gevoelige gegevens uitgewerkt op attribuutniveau.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de gegevenverstrekking op grond van deze beschikking geen betrekking heeft op gegevens omtrent de diefstal of verduistering van voertuigen. Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement, waarin is vastgelegd dat deze gegevens alleen kunnen worden verstrekt op grond van een aanwijzingsbeschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie gezamenlijk.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

1 Stb. 2008, 99.

2 Stb. 2008, 196.