Wijziging Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep en de Regeling storingsklachten

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 juni 2008, nr. WJZ 8067193, houdende wijziging van de Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep en de Regeling storingsklachten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 3.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, de artikelen 22 en 24 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 en artikel 20 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007;

Besluit:

Artikel I

Sub a van onderdeel II van de bijlage bij de Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep alsmede de aanduiding ‘b.’ voor sub b van onderdeel II van de bijlage bij de Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep vervallen.

Artikel II

De Regeling storingsklachten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, wordt ‘bijlage 3 onderdeel I’ vervangen door: bijlage 3.

B

Artikel 7 vervalt.

C

Onderdeel II van bijlage 3 alsmede de aanduiding ‘I.’ voor onderdeel I van bijlage 3 vervallen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2008.
De Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk.

Toelichting

Wijzing Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep

De vergunningen van de landelijke publieke omroep en de regionale publieke omroepen voor het door de ether uitzenden van analoge televisieprogramma’s zijn ingetrokken. De televisieprogramma’s van de landelijke en regionale publieke omroepen worden thans niet meer analoog door de ether uitgezonden; zij worden thans digitaal uitgezonden door middel van DVB-T. Het voorafgaande betekent dat in de Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep niet langer hoeft te worden voorgeschreven dat de televisieprogramma’s van de landelijke en regionale publieke omroepen analoog moeten worden uitgezonden. Die verplichting komt derhalve te vervallen.

Wijzing Regeling storingsklachten

Op basis van de Regeling storingsklachten behandelt Agentschap Telecom klachten over storingen in apparaten die worden veroorzaakt door andere apparaten. Agentschap Telecom neemt een klacht over een apparaat dat storing ondervindt alleen in behandeling wanneer dat apparaat voldoet aan de essentiële eisen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Artikel 7 bevat een overgangsbepaling voor apparaten die vóór 1 januari 1996 in de handel zijn gebracht of in gebruik zijn genomen. Voor die apparaten was overgangsrecht opgenomen, omdat die apparaten aan minder strenge eisen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit hoefden te voldoen. De economische levensduur van een apparaat is gemiddeld acht jaar. Dit betekent dat de overgangsbepaling in artikel 7 kan komen te vervallen. Het is immers reeds meer dan 12 jaar geleden dat apparaten in de handel mochten worden gebracht die mochten voldoen aan de minder strenge eisen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Hier komt bovendien bij dat van (andere) gebruikers van het frequentiespectrum redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden dat zij rekening houden met apparaten die niet voldoen aan de huidige eisen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Tot slot is uit de uitvoeringspraktijk gebleken dat Agentschap Telecom de afgelopen jaren geen storingsklachten meer heeft ontvangen die betrekking hebben op apparaten die vóór 1 januari 1996 in de handel zijn gebracht of in gebruik zijn genomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Naar boven