Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Sociale VerzekeringsbankStaatscourant 2008, 112 pagina 27Besluiten van algemene strekking

Wijziging Controlevoorschriften AOW, Anw en AKW

28 mei 2008

De Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 16 Algemene Kinderbijslagwet, artikel 15 Algemene Ouderdomswet en artikel 36 Algemene nabestaandenwet;

Besluit:

Artikel I

Artikel 4 van de Controlevoorschriften AKW wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. De zinsnede ‘binnen vier weken’ wordt vervangen door: onverwijld.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De kennisgeving bedoeld in het eerste lid kan bij een verhuizing in Nederland achterwege blijven, indien de wijziging in het adres aan de gemeente is gemeld binnen de in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gestelde termijn.

Artikel II

Artikel 4 van de Controlevoorschriften Anw wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. De zinsnede ‘binnen vier weken’ wordt vervangen door: onverwijld.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De kennisgeving bedoeld in het eerste lid kan bij een verhuizing in Nederland achterwege blijven, indien de wijziging in het adres aan de gemeente is gemeld binnen de in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gestelde termijn.

Artikel III

Artikel 3 van de Controlevoorschriften AOW wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. De zinsnede ‘binnen vier weken’ wordt vervangen door: onverwijld.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De kennisgeving bedoeld in het eerste lid kan bij een verhuizing in Nederland achterwege blijven, indien de wijziging in het adres aan de gemeente is gemeld binnen de in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gestelde termijn.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amstelveen, 28 mei 2008.
Voorzitter Raad van bestuur SVB, E.F. Stoové.

Toelichting

Het onderhavige besluit wijzigt de Controlevoorschriften AKW (besluit van 26 januari 1996, Stcrt. 1996, 141, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2005, Stcrt. 109), de Controlevoorschriften Anw (besluit van 26 januari 1996, Stcrt. 1996, 141, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 december 2000, Stcrt. 2001, 7) en de Controlevoorschriften AOW (besluit van 26 januari 1996, Stcrt. 1996, 141, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 december 2000, Stcrt. 2001, 7).

In artikel 4 van de Controlevoorschriften AKW, artikel 4 van de Controlevoorschriften Anw en artikel 3 van de Controlevoorschriften AOW wordt ‘binnen vier weken’ vervangen door ‘onverwijld’. De SVB heeft in haar beleidsregels de term ‘onverwijld’ in de zin van artikel 49 AOW, artikel 35 Anw en artikel 15 AKW nader ingevuld. Dit beleid is van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat in Nederland wonende gerechtigden een termijn van vier weken wordt gegund om een wijziging in het adres door te geven. In het buitenland wonende gerechtigden wordt een termijn van zes weken gegund.

In de genoemde artikelen wordt een tweede lid ingevoegd. Deze aanpassing ziet op het volgende. Personen die in Nederland wonen zijn doorgaans ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waarin zij wonen. Een verhuizing behoren zij te melden aan de gemeentelijke basisadministratie. Als zij klant zijn van de SVB ontvangt de SVB van de gemeentelijke basisadministratie een bericht van de adreswijziging. De burger verwacht van de overheid dat zij zich als één geheel presenteert zodat de burger een wijziging slechts één keer hoeft door te geven. De SVB wil zoveel mogelijk aansluiten bij deze verwachting. Daarom hoeven ingeschrevenen die een verhuizing tijdig doorgeven aan de gemeentelijke basisadministratie diezelfde wijziging niet te melden aan de SVB.