Wijziging Regeling andere toevoeging aan wo-graden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 mei 2008, nr. HO/BS/18435, tot wijziging van de Regeling andere toevoeging aan wo-graden in verband met de toevoeging van de afkorting

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.10a, eerste lid, en artikel 7.19a, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel I

In de Regeling andere toevoeging aan wo-graden wordt na artikel 1 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Afkorting

De graden met toevoeging, als bedoeld in artikel 1, worden als volgt afgekort:

a. Bachelor met de toevoeging ‘of Laws’: LLB;

b. Master met de toevoeging ‘of Laws’: LLM.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk.

Toelichting

In deze regeling is vastgelegd dat de toevoeging aan een Bachelor- of Mastergraad die is verleend na het afleggen van een afluitend examen van een wetenschappelijke opleiding op het gebied van het recht, ‘of Laws’ is. In de toelichting op deze regeling was reeds aangegeven dat de afkorting van deze graad met toevoeging LLB respectievelijk LLM is. Dit is staande praktijk. Met deze wijziging wordt dit ook formeel geregeld. De bepaling werkt terug tot het moment dat de afkortingen van de bachelor- en mastergraad formeel in de wet zijn geregeld, te weten 1 maart 2005 (Stb. 2005, 72).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Naar boven