Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2008, 1 pagina 30Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

20 december 2007

Nr. HDJZ/S&W/2007-1751

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76 derde lid, 87, eerste lid en 94 van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 20001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Vergunning

 

Collectief personenvervoer

€ 1.074,–

Collectief personenvervoer onder beperkingen

€ 1.074,–

Taxivervoer

€ 985,–

B

In artikel 2 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

 

Collectief personenvervoer

€ 358,–

Taxivervoer

€ 627,–

Taxivervoer of collectief vervoer, beperkt tot de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 90,–

C

In artikel 3 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Document

 

EG-verklaring taxivervoer

€ 269,–

Ontheffing vakbekwaamheid

€ 269,–

D

In artikel 4 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Document

 

Verlening van een communautaire vergunning

€ 358,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 67,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1.432,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 716,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, of van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 179,–

Vergunning bewijs geregeld vervoer

€ 54,–

Vergunning pendelvervoer

€ 716,–

Reisbladen

€ 45,–

Transitovergunning

€ 895,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 90,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 90,–

Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

€ 179,–

E

In artikel 5 wordt ‘€ 31,–’ vervangen door: € 36,–.

F

In artikel 7 wordt ‘€ 43,–’ vervangen door: € 50,–.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.C. Huizinga-Heringa.

Toelichting

Voor werkzaamheden in het kader van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de overheid, voor het verlenen van diensten aan derden, zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven in rekening brengt. De tarieven die de Inspectie tot nu toe hanteerde waren nog niet kostendekkend. Om toe te groeien naar die kostendekkendheid zijn de tarieven in 2007 al verhoogd. Na een jaar als batenlastendienst gefunctioneerd te hebben bestaat nu een accurater beeld over de kostprijzen van producten dan een jaar geleden, en daarmee is tevens een zuiverder beeld ontstaan over de mate van kostendekkendheid van de tarieven die in 2007 in rekening zijn gebracht. Die blijkt in 2007 over het algemeen lager dan was aangenomen. De tarieven stijgen ook in 2008 nog niet tot het berekende kostenniveau, omdat de Inspectie VenW verwacht dat zij de komende jaren door interne efficiencyverbeteringen de kosten nog kan verlagen. Naast het nastreven van efficiencyverbetering, zet de Inspectie VenW ook in 2008 vooral nog in op verdere verbetering van de kwaliteit en verkorting van de doorlooptijden. Afhankelijk van de resultaten die daarbij gerealiseerd worden, wordt bepaald volgens welk scenario de tarieven na 2008 verder zullen stijgen tot het kostendekkende niveau.

De tarieven voor vergoedingen van documenten voortvloeiende uit de Wet personenvervoer 2000 worden verhoogd tot 100% van de genormeerde kostprijs. Voor de loon- en prijsbijstelling is een opslag van 5% meegenomen. Hierdoor stijgen de tarieven per saldo gemiddeld met 17% bij zowel het domein Taxi als het domein Busvervoer.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

  • 1

    Stcrt. 2000, 245; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2006 (Stcrt. 249).