Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2007, 71 pagina 30Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005

Nr. 500043-48.B158

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 20051 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede ‘die verband houden met’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Wet openbaarheid van bestuur,.

2. In het derde lid wordt na de zinsnede ‘niet inhoudende een beslissing’ een zinsnede toegevoegd, luidende: op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing.

B

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede ‘die verband houden met’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Wet openbaarheid van bestuur,.

2. In het derde lid wordt na de zinsnede ‘niet inhoudende een beslissing’ een zinsnede toegevoegd, luidende: op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing.

C

Artikel 16, derde lid, komt als volgt te luiden:

3. Aan het hoofd van de stafdienst Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, aan het hoofd van de stafdienst Audit en aan de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Energie en Vervoer van de Juridische Dienst wordt machtiging verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 april 2007.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
P. Kalbfleisch.
R.J.P. Jansen.
G.J.L. Zijl.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

1 Stcrt. 2005, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2007, 24.