Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 68 pagina 58Besluiten van algemene strekking

Besluit uitbreiding mobiele reeksen

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 maart 2007, nr. ET/TM/7018348, het Besluit houdende wijziging van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (Besluit uitbreiding mobiele reeksen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage 1 wordt de regel luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

 

068

   

Vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

068

 

Mobiele Telefonie

10

nee

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Dit besluit ligt met de bijbehorende bijlagen en de toelichting vanaf de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst gedurende 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, begane grond, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV te Den Haag.

Den Haag, 23 maart 2007
DeStaatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk.

Toelichting

1. Algemeen

Met het onderhavige besluit wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van het college, genoemd in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (het college), om op korte termijn over nieuwe nummers voor mobiele telefonie te beschikken. Het verzoek is vervat in een schrijven van 8 november 2005 (OPTA/TN/2005/203214) waarin het college aangeeft dat de beschikbaarheid van vrije reeksen mobiele nummers tot een zeer laag niveau is gedaald.

In het nummerplan is de 06-serie bestemd voor mobiele diensten. Voor de gevraagde uitbreiding kwamen de nummerreeksen 060, 068 en 069 in aanmerking. Tot 1 januari 2000 was de bestemming van deze drie nummerreeksen: informatienummers. De reeks 060 was voor gratis nummers, de 068 reeks was voor gratis, tarief- en koopnummers en de reeks 069 was voor koopnummers.

Er is voor gekozen ruimte te scheppen voor 10 miljoen nieuwe nummers in de nummerreeks 068 omdat:

– de nummerreeks 060 nummers bevat die kunnen beginnen met 0600, 0606 en 0609. Deze nummers hebben veel gelijkenis met 0900, 0906 en 0909 die bestemd zijn voor betaalde informatie diensten. Door niet voor 060 te kiezen worden eventuele situaties van verwarring tussen 090x en 060x voorkomen;

– er een lichte voorkeur is voor 068 ten opzichte van 069 vanwege het ontbreken van eventuele oude netwerkblokkeringen van 069 (oude koopnummers).

Daarnaast is 068 dichter gelegen bij de bestaande reeksen voor mobiele telefonie.

2. Consultatie

In het overleg met marktpartijen (mei-juni 2006) zijn drie opties voorgelegd om nummercapaciteit te vergroten en efficiënter gebruik te maken van beschikbare nummerruimte. Deze opties zijn:

1. Uitbreiding met een nieuwe 06 nummerreeks.

2. Efficiënter gebruik nummerruimte. Netwerkoperators maken voor het routeren van roamingverkeer gebruik van één unieke vijfcijferige prefix. Deze prefix bestaat uit de landencode 31 gevolgd door de eerste drie cijfers van de eerste toegekende nummerreeks (+316xy). Als gevolg hiervan wordt aan iedere nieuwe netwerk operator een reeks van een miljoen nummers toegekend, onafhankelijk van het aantal benodigde nummers. Dit betekent dat veel nummers ongebruikt blijven waardoor beschikbare nummerruimte niet efficiënt wordt benut. Volgens nieuwe ITU-T standaarden is het mogelijk een zescijferige prefix te gebruiken, waardoor blokken van honderdduizend nummers kunnen worden toegekend. Er wordt dan efficiënter gebruik gemaakt van beschikbare nummerruimte.

3. De nummerlengte van nieuwe telefoonnummers vergroten van 10 naar 11 of 12 cijfers. De capaciteit wordt bij 11 cijfers vertienvoudigd en bij 12 cijfers is dit zelfs het honderdvoudige.

Uitbreiding met een nieuwe 06-nummerreeks wordt door alle vier mobiele aanbieders geprefereerd. Routeren op een reeks van honderdduizend nummers werd door twee van de vier mobiele aanbieders gezien als een haalbaar alternatief indien optie 1 niet mogelijk is. Geen van de aanbieders had voorkeur voor het verlengen van het telefoonnummer.

Bij een raadpleging van de leden van het Nationaal Nummer Overleg (NNO) zijn in de periode van augustus tot en met september 2006 de volgende onderwerpen behandeld: (a) het beschikbaar stellen van de vrije nummerreeks beginnend met 068 voor mobiele telefonie, (b) de vraag of de uitbreiding van 10 miljoen nieuwe nummers voor mobiele telefonie voldoende vrije capaciteit aan mobiele nummers oplevert voor de vraag naar deze nummers tot en met 2012, en (c) of het raadplegen van het Overleg Platform Telecom (OPT) noodzakelijke nieuwe gezichtpunten oplevert. Marktpartijen stonden unaniem positief over het beschikbaar stellen van de nummerreeks 068 voor mobiele telefonie evenals het niet raadplegen van het OPT. Eén marktpartij verwachtte dat het uitbreiden met 10 miljoen nummers niet voldoende zou zijn tot en met 2012.

Overeenkomstig artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet is op de voorbereiding van dit besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Dit heeft plaatsgevonden in de periode 22 december 2006 tot 23 januari 2007 en aanvullend in de periode 2 maart 2007 tot en met 16 maart 2007. Van drie marktpartijen is hierop een reactie ontvangen; deze reacties waren positief ten aanzien van het voorgenomen besluit.

Overeenkomstig artikel 4.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet heeft over de wijziging van het nummerplan overleg plaatsgevonden met het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA).

3. Uitvoeringstoets college

Op grond van artikel 5 van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit is het college bij brief van 30 januari 2007, nr. ET/TM 7011316, om een uitvoeringstoets verzocht. Bij brief van 7 februari 2007, nr. OPTA/TN/2007/200210, heeft het college meegedeeld geen problemen te verwachten in de sfeer van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Ook zijn volgens het college geen aspecten van doeltreffendheid en doelmatigheid aan de orde.

DeStaatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

  • 1

    Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 juli 2006 (Stcrt. 137).