Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2007, 64 pagina 11Overig

Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders

29 maart 2007

Nr. DDS/5469384

Directoraat-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid, van de Huisvestingswet;

Maakt bekend:

Het aantal nieuwe vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 naar verwachting zal dienen te voorzien, als bedoeld in artikel 60b, eerste lid, van de Huisvestingswet en onverminderd eerdere wettelijke taakstellingsverplichtingen, bedraagt 2.300 personen.

Deze prognose van in de opvang volgens de vigerende wet- en regelgeving te huisvesten categorie vergunninghouders kan worden aangevuld met een prognose van het aantal te huisvesten personen dat hiervoor ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet in aanmerking komt. Over de mogelijke verdere uitvoeringsconsequenties zullen de betrokken partijen in een afzonderlijke circulaire nader bericht ontvangen.

De Staatssecretaris van Justitie,N. Albayrak.

Toelichting

Deze bekendmaking betreft het aantal te huisvesten vergunninghouders in de periode 1 juli tot en met 31 december 2007. Hierbij gaat het terzake de in de eerste alinea genoemde groep om de gebruikelijke huisvesting van nieuwe vergunninghouders die in de centrale opvang zitten dan wel vergunninghouders die in aanmerking komen voor de huisvestingstaakstelling en aan wie op grond van de Vreemdelingenwet 2000 een vergunning voor bepaalde tijd asiel is verleend dan wel van vergunninghouders wier asielgerelateerde verblijfstitel sinds het tijdstip van inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 onder de reikwijdte van de taakstellingensystematiek van de Huisvestingwet valt. Deze prognose is berekend aan de hand van de verwachting van het aantal nieuwe personen dat een verblijfsvergunning krijgt en het aantal vergunninghouders dat naar verwachting op 1 juli 2007 nog in de opvang verblijft om te worden uitgeplaatst. De huisvestingstaakstelling voor de komende taakstellingsperiode bedraagt voor deze groep aldus 2.300 te huisvesten vergunninghouders.

Ten tijde van deze publicatie wordt uitvoering gegeven aan het uitwerken van de in het Coalitieakkoord opgenomen regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet. De mogelijke consequenties voor de huisvesting van de op grond van deze regeling tot Nederland toegelaten personen en daarmee voor de omvang van de hiermee gemoeid zijnde benodigde huisvestingsplaatsen zijn op dit moment nog niet bekend. Indien bekrachtiging van de aan deze regeling gekoppelde afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaatsvindt, zullen de hiervoor in aanmerking komende personen en daaraan gekoppelde voorwaarden, afspraken en huisvestingstermijnen bekend gemaakt worden.

Gezien de wettelijke systematiek blijven niet-gerealiseerde taakstellingen uit vorige perioden onverminderd van kracht en zullen de huisvestingsplaatsen alsnog moeten worden geleverd. Geprognosticeerd is dat per 1 juli 2007 sprake zal zijn van een achterstand op de taakstellingen van 800 personen. Dit aantal dient te worden toegevoegd aan de taakstelling voor de tweede helft van 2007, zodat gedurende deze periode naar verwachting voor de eerstgenoemde groep, de nieuwe vergunninghouders, in totaal 3.100 vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien.

Opgemerkt wordt dat, gebaseerd op het huidige inzicht, gedurende de periode 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 naar verwachting 1.950 nieuwe vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien. Bij deze omvang is geen rekening gehouden met zowel nog voorafgaande aan deze periode van kracht zijnde huisvestingsverplichtingen als ook niet met de mogelijke huisvestingsconsequenties die voortvloeien uit de in het Coalitieakkoord genoemde regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet en bij de huisvestingstaakstelling voor het eerste halfjaar van 2008 kunnen worden betrokken.

De gemeenten, toezichthouders en andere ketenpartners zullen zowel over de huisvestingstaakstellingen voor vergunninghouders als, indien de daaraan gekoppelde afspraken bekrachtigd worden, over de huisvestingstaakstellingen voor de personen die onder de in het Coalitieakkoord genoemde regeling vallen in een afzonderlijke circulaire van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie en mij op de hoogte worden gebracht.