Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 57 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Wijziging diverse regelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en intrekking Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Diary Products Limited

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2007, nr. VGP/VV 2754514, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen, van de Regeling diervoeders, van het Besluit organisatie VWA, en van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen, en intrekking van de Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Diary Products Limited (beschikking 2006/694/EG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

– beschikking nr. 2007/148/EG van de Commissie van 2 maart 2007 (PbEU L 65) tot intrekking van beschikking 2006/694/EG houdende verbod van het in de handel brengen van in een bepaalde zuivelinrichting in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde kwark;

– de artikelen 13, onder a, en 15, eerste lid, van de Warenwet;

– artikel 2, tweede lid, onder b, van de Kaderwet diervoeders;

– artikel 13a, derde lid, onder a, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen; en

– artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Deze regeling berust op artikel 13a, derde lid, onder a, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

Artikel II

In artikel 2, eerste lid, onder b, en tweede lid, van de Regeling diervoerders wordt ‘Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen’ vervangen door: Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

Artikel III

In artikel 6, vierde lid, onder a, 3°, en onder b, 2°, van het Besluit organisatie VWA wordt ‘Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen’ vervangen door: Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

Artikel IV

De artikelen 14a van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen worden vervangen door:

Artikel 14a

Indien de aangevraagde bedrijfsactiviteiten, bedoeld in artikel 8 van het besluit, niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht degene die de aanvraag heeft gedaan, dit schriftelijk aan de regionaal directeur, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 14b

1. De retributie voor het opstellen van een advies, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen, bedraagt € 2.150,–.

2. De retributie voor het opstellen van een verslag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, van het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen, bedraagt € 26.500,–.

Artikel V

De Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Diary Products Limited (beschikking 2006/694/EG) wordt ingetrokken.

Artikel VI

1. De artikelen I tot en met III treden in werking met ingang van het tijdstip waarop de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt ingetrokken.

2. De artikel IV en V treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Toelichting

Op 16 maart 2005 is gepubliceerd verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 februari 2005 (PbEU L 70) tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van richtlijn 91/414/EG van de Raad, verder te noemen: verordening (EG) 396/2005.

Mede gezien de totstandkoming van verordening (EG) 396/2005 is besloten de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 binnen afzienbare termijn in te trekken en te vervangen door de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het voorstel daartoe is op 1 maart 2006 voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2005–2006, 30 474, nr. 1). Zodra die intrekking een feit is dienen regels inzake residuen van bestrijdingsmiddelen in of op diervoeders te worden vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Regels inzake residuen van bestrijdingsmiddelen in of op levensmiddelen dienen vanaf dat tijdstip binnen het kader van de Warenwet te worden gebracht. Dat is gebeurd bij besluit van 19 december 2006 (Stb. 2007, 26), door een wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (BBL). In artikel IV van dat besluit is bepaald dat die wijziging van het BBL in werking zal treden op het tijdstip waarop de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt ingetrokken.

Vanaf de intrekking van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zal de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen gebaseerd zijn op artikel 13a, derde lid, onder a, van het BBL (artikel III van het besluit van 19 december 2006, Stb. 2007, 26, en artikel I, onder A, van deze regeling). In verband daarmee is het gewenst de citeertitel van die regeling aan te passen. Artikel I, onder B, van deze regeling zorgt daarvoor.

Bij de artikelen II en III worden enkele technische wijzigingen aangebracht in twee andere regelingen.

In artikel IV is van de gelegenheid gebruik gemaakt een correctie aan te brengen in de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen. Per abuis is per 3 maart 2007 in die regeling een artikel 14a ingevoegd 1 , terwijl die regeling reeds een artikel 14a kende. Het reeds bestaande artikel 14a blijft artikel 14a, het later toegevoegde artikel 14a inzake de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen is nu opgenomen als artikel 14b.

Bij artikel V wordt de Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Diary Products Limited (beschikking 2006/694/EG) ingetrokken. De desbetreffende beschikking is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen op 2 maart 2007 ingetrokken, aangezien de door Bowland geproduceerde kwark nu in alle lidstaten verwijderd is.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 12 januari 2007, Stcrt. 10.