Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 57 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst voor concessieverlening personenvervoer per trein

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

16 maart 2007

HDJZ/S&W/2007-338

Hoofddirectie juridische zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

1. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst

Stations

Rotterdam CS - Hoek van Holland Strand

Rotterdam CS - Schiedam Centrum -

 

Schiedam Nieuwland - Vlaardingen Oost -Vlaardingen Centrum - Vlaardingen West -Maassluis - Maassluis West - Hoek van Holland Haven - Hoek van Holland Strand

2. Het eerste lid laat onverlet de rechten als bedoeld in artikel 2, van de concessie bedoeld in artikel 69d, tweede lid van de Wet personenvervoer 2000, voor het hoofdrailnet, als bedoeld in artikel 69b van de Wet personenvervoer 2000 tussen de stations Rotterdam CS en Schiedam Centrum.

3. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein met ingang van 9 december 2007.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.C. Huizinga-Heringa.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX te Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

Artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat decentrale overheden het bevoegde gezag kunnen zijn ten aanzien van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein, voor de bij algemene maatregel van bestuur dan wel in overeenstemming met het betrokken bestuur aangewezen vervoersdiensten.

In het onderhavige besluit wordt de vervoersdienst aangewezen die de daarbij aangegeven stations verbindt waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam het concessieverlenende bestuursorgaan is. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam bevoegd is om voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor het verlenen van een concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein met ingang van 9 december 2007.

Artikel 1, tweede lid, is er op gericht de thans aanwezige samenloop van treindienst op het traject Rotterdam CS en Schiedam te continueren. Het is een samenlooptraject met het hoofdrailnet. Op de vervoerdienst Rotterdam CS - Hoek van Holland Strand valt het traject Rotterdam CS - Schiedam onder de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Voor dit traject is een concessie verleend aan NS, waarbij rekening is gehouden met continuering van de thans bestaande rechten voor wat betreft het traject Rotterdam CS - Schiedam, voorzover benut in het dienstregelingjaar 2004, in termen van frequenties per uur per richting per station. In het aanwijzingsbesluit wordt derhalve rekening gehouden met de in deze concessie vermelde samenloop. Bij het verlenen van de concessie voor de vervoersdienst Rotterdam CS - Hoek van Holland Strand door de Stadsregio Rotterdam zal hiermede rekening moeten worden gehouden.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.