Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 51 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing als beschermd dorpsgezicht

Heerlen en Landgraaf

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 21 februari 2007 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Heerlen en Landgraaf, Leenhof-Schaesberg

Het gebied, Leenhof-Schaesberg in de gemeenten Heerlen en Landgraaf, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met kenmerk MSP/58/02, en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit.

Het vigerende bestemmingsplan in de gemeente Heerlen: Leenhof-Kissel-Voskuilenweg (vastgesteld: 05-09-1995, goedgekeurd: 02-04-1996) voldoet aan het beschermingsvereiste.

Het vigerende bestemmingsplan in de gemeente Landgraaf: Schaesberg-Midden (vastgesteld: 10-03-2005, goedgekeurd: 07-06-2005) voldoet aan het beschermingsvereiste.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de publicatie in de Nederlandse Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar.

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij het stadhuis Heerlen, Gemeentelijke Informatiecentrum, Geleenstraat 25, Heerlen, telefoonnummer 045-5605050 en bij de balie Grondgebied in de gemeentewinkel van het raadhuis, Raadhuisplein 1, Landgraaf en bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Broederplein 41, Zeist. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 030-69 83 476, of per e-mail: info@racm.nl.