Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 42 pagina 19Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Economische Zaken beleidsterrein Toerisme vanaf 1945

8 december 2006

Nr. C/S&A/06/3303

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 september 2006, nr. arc-2006.03149/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Toerisme over de periode vanaf 1945 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De nummers 28 (gewestelijke aangelegenheden en voorlichting), 29 en 30 (toerisme) van Hoofdstuk VI Handel, ambacht en diensten van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken behorende tot het archief van het Ministerie van Economische Zaken’ vastgesteld bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, nr. MH 465/878 d.d. 14 juni 1965 en nr. OKN 117173, d.d. 7 sept. 1965, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. M.M.A./Ar-u-2423 II, d.d. 15-9-1987 gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1987-214 d.d. 5/11/1987 worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de algemene rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken Archiefachterstanden, A. van der Kooij.