Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 42 pagina 19Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën beleidsterrein Toerisme vanaf 1945

30 januari 2007

Nr. C/S&A/07/291

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 september 2006, nr. arc-2006.03149/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Toerisme, over de periode vanaf 1945, en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 30 januari 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de algemene rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Financiën,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken Archiefachterstanden, A. van der Kooij.