Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 29 pagina 9Overig

Intrekking Beleidsregels vergunningverlening DVB-T

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 januari 2007, nr. WJZ 7010836, tot intrekking van het Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 juli 2001, nr. DGTP/01/3583/LF, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de weigering en de intrekking van de vergunning voor commercieel gebruik van Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T)(Beleidsregels vergunningverlening DVB-T) (Stcrt. 141)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3.6, tweede lid, onderdeel d, en 3.7, tweede lid, onderdeel f, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 juli 2001, nr. DGTP/01/3583/LF, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de weigering en de intrekking van de vergunning voor commercieel gebruik van Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) (Beleidsregels vergunningverlening DVB-T) (Stcrt. 141) wordt ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 januari 2007.
De Minister van Economische Zaken, J.G. Wijn.

Toelichting

Bij besluit van 31 januari 2002/IVWT/691776 is aan Digitenne Holding B.V. een vergunning verleend voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van DVB-T. Vooruitlopend op deze vergunningverlening zijn op 17 juli 2001 de beleidsregels vergunningverlening DVB-T opgesteld. Met de beleidsregels wordt een nadere invulling gegeven aan de bevoegdheid om een vergunning vanuit mededingingsoogpunt te weigeren of in te trekken. Achtergrond van de beleidsregels was het voorkomen van een beslissende invloed in de vergunninghouder (Digitenne) door partijen die er belang bij zouden hebben om DVB-T in Nederland niet van de grond te laten komen.

Met de introductie van Digitenne is er naast de kabel en satelliet een nieuwe speler op de markt van het doorgeven van televisie- en radioprogramma’s bijgekomen, waardoor de marktwerking wordt bevorderd. In april 2003 is Digitenne in een beperkt gebied rondom Amsterdam begonnen met het verzorgen van uitzendingen. Vanaf 11 december 2006 zal het netwerk van Digitenne over geheel Nederland worden uitgerold, waarna de door Digitenne uitgezonden programma’s na verloop van enkele maanden in het hele land zijn te ontvangen. Nu Digitenne binnenkort een landelijk dekkend netwerk zal hebben, is er geen reden meer om de beleidsregels vergunningverlening DVB-T in stand te houden en kunnen zij dus worden ingetrokken.

Als gevolg van de intrekking kan voortaan volstaan worden met alleen een toetsing aan de in artikel 3.7 van de Telecommunicatiewet opgenomen intrekkingsgronden. Een vergunning kan op basis van genoemd artikel onder meer worden ingetrokken ‘indien de instandhouding van de vergunning de daadwerkelijke mededinging op de relevante markt in aanzienlijke mate zou beperken’. Blijkens de nota naar aanleiding van het verslag bij de behandeling van de Telecommunicatiewet (kamerstukken II, 1997–98, 25 533, 5, p. 46) is hiervan sprake als een onderneming een ‘economische machtspositie’ heeft als bedoeld in artikel 1, onder i, van de Mededingingswet.

De Minister van Economische Zaken,

J.G. Wijn