Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 248 pagina 56Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Regeling houdende wijziging van de Regeling van 27 november 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1820 (Stcrt 2006, 235) tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de invoering van een transparante tariefstructuur

20 december 2007

Nr. HDJZ/S&W/2007-1632

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 84 van de Wet personenvervoer 2000 en de artikelen 72a en 73 van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

De Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer1 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II wordt ‘31 oktober 2007’ vervangen door: 31 januari 2008.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 oktober 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.C. Huizinga-Heringa.

Toelichting

Met de Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer van 27 december 2006 (hierna: de wijzigingsregeling) is invulling gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 84 van de Wet personenvervoer 2000 om nadere regels te stellen met betrekking tot de tariefopbouw voor straattaxivervoer. Voor de vervoerder geldt op basis van het nieuwe artikel 1, eerste lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, de verplichting om voor alle straattaxivervoer de transparante tariefstructuur aan te bieden, bestaande uit een eerste aanslag (waarin de eerste twee kilometers zijn inbegrepen) en een kilometertarief dat in rekening wordt gebracht voor de derde en volgende kilometers na aanvang van de rit. De wijzigingsregeling is op 1 januari 2007 in werking getreden en kende een overgangstermijn tot 1 juli 2007. Bepaald was dat ondernemers gedurende de overgangsperiode (tot en met 30 juni 2007) zowel taxivervoer mochten aanbieden tegen het oude – uit drie componenten bestaande – tariefsysteem, als tegen de nieuwe, transparante tariefstructuur.

De Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer is bij regeling van 22 augustus 20071 opnieuw gewijzigd; daarbij is de mogelijkheid opgenomen om een tarief in rekening te brengen voor wachten bij aanvang van de rit. Bij regeling van 21 juni 20072 was de overgangstermijn al met vier maanden verlengd tot 1 november 2007. Taxiondernemers hadden tot en met 31 oktober 2007 de tijd om hun taxameters aan te laten passen aan de nieuwe tariefstructuur (eventueel inclusief de optie voor wachten bij aanvang van de rit).

Vlak voor het einde van de overgangstermijn bleek dat zich problemen voordeden ten aanzien van de werking van de taxameter in het kader van de nieuwe transparante tariefstructuur. Vanwege die invoeringsproblemen is besloten de overgangstermijn te verlengen tot 1 februari 2008. Onderhavige regeling strekt daartoe.

De (nieuwe) overgangstermijn eindigt daarom op 31 januari 2008. In deze periode zullen taxiondernemers hun taxameters bij de fabrikanten en inbouwers van taxameters moeten laten aanpassen aan de nieuwe tariefstructuur. Vanaf 1 februari 2008 mogen taxiondernemers alleen taxivervoer verrichten tegen de nieuwe tariefstructuur.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

  • 1

    Stcrt. 2006, 235; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 21 juni 2007 (Stcrt. 2007, 120).