Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2007, 248 pagina 56Besluiten van algemene strekking

Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 19 december 2007, nr. 2007120957, Rijksgebouwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, houdende vaststelling van een nieuwe rekenmethodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1

De methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

1. De Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2003 wordt ingetrokken.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

3. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, ’s-⁠Gravenhage.

Den Haag, 19 december 2007.
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, C.P. Vogelaar.

Toelichting

De Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008 (RmR 2008) is de opvolger van de Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2003. De aanleiding voor het vervangen van de regeling uit 2003 is de evaluatie van het op 1 januari 1999 ingevoerde rijkshuisvestingsstelsel, waarbij is besloten om de volgende verbeteringen en vereenvoudigingen door te voeren in de methodiek waarmee de gebruiksvergoeding wordt berekend:

a. De vijf opslagen in de gebruiksvergoeding (apparaatskosten, heffingen, dagelijks en planmatig onderhoud en leegstand) worden voor alle ingebruikgevingen, ook die welke voor de inwerkingtreding van deze regeling reeds zijn overeengekomen, vervangen door een enkelvoudige opslag;

b. De extra opslag voor uitbreiding van planmatig onderhoud als gevolg van de inwerkingtreding van de Regeling Taakverdeling Beheer 2007, wordt opgenomen in de enkelvoudige opslag;

c. De berekening van de gebruiksvergoeding geschiedt in maanden, in plaats van in jaren;

d. De berekening van de afschrijftermijnen van de investeringscomponenten geschiedt in maanden.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar