Herziening normen en bedragen WWB

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2007, nr. W&B/ URP/2007/31067, betreffende Herziening van normen en bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2008

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van de artikelen 38, zesde lid, en 39, derde lid, van de Wet werk en bijstand bekend, dat met ingang van 1 januari 2008:

1. in artikel 19, derde lid, «4,8 procent» wordt herzien in: 4,7 procent;

2. in artikel 20, eerste lid, «€ 215,32» wordt herzien in: € 217,75; «€ 430,64» in: € 435,50 en «€ 838,42» in: € 847,89;

3. in artikel 20, tweede lid, «€ 464,56» wordt herzien in: € 469,81; «€ 679,88» in: € 687,56 en «€ 1.087,66» in: € 1.099,95;

4. in artikel 21«€ 623,10» wordt herzien in: € 630,14; «€ 872,33» in: € 882,20 en «€ 1.246,19» in: € 1.260,28;

5. in artikel 22 «€ 952,75» wordt herzien in: € 963,78; «€ 1.174,23» in: € 1.187,92; en «€ 1.306,44» telkens in: € 1.321,84;

6. in artikel 23, eerste lid, «€ 277,49» wordt herzien in: € 280,63 en «€ 431,62» in: € 436,50;

7. In artikel 23, tweede lid, «€ 52,00» wordt herzien in: € 54,00 en «€ 75,00» in: € 77,00;

8. in artikel 25, tweede lid, «€ 249,24» wordt herzien in: € 252,06;

9. in artikel 31, tweede lid, onderdelen j en o, «€ 2.133,00» wordt herzien in: € 2.160,00 en «€ 179,00» in: € 181,00;

10. in artikel 33, tweede lid, «€ 294,50» wordt herzien in: € 297,89 en «€ 529,03» in: € 535,11;

11. in artikel 33, vijfde lid, «€ 17,35» wordt herzien in: € 17,60 en «€ 34,70» in: € 35,20;

12. in artikel 34, tweede lid, «€ 44.300,00» wordt herzien in: € 44.900,00;

13. in artikel 34, derde lid, «€ 5.245,00» in: € 5.325,00 en «€ 10.490,00» telkens in: € 10.650,00;

14. in artikel 35, tweede lid, «€ 115,00» wordt herzien in: € 117,00;

15. in artikel 36, vijfde lid, «€ 478,00» wordt herzien in: € 486,00; «€ 430,00» in: € 436,00 en «€ 336,00» in: € 341,00.

’s-Gravenhage, 19 december 2007.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,namens deze,
de directeur Werk en Bijstand,
P.G. Lugtenburg.

Toelichting

Bij de regeling van 15 oktober 2007, Stcrt. 207, is het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2008 vastgesteld op € 1.335,00 per maand. Bovendien veranderen per 1 januari 2008 de belastingtarieven en de AWBZ-premie. In verband hiermee zal het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) eveneens veranderen. Als gevolg hiervan wijzigen tevens de aan het netto minimumloon gekoppelde bijstandsnormen. Hieronder volgt de berekening van het netto minimumloon (A) alsmede van de bijstandsnorm per 1 januari 2008 voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar (B).

A. Berekening netto minimumloon bedoeld in artikel 37, van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2008

1.

bruto minimumloon inclusief vakantie-uitkering

 

€ 1441,80

    

af:

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 103,51

 

bij:

vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 103,51

 
 

premie Awf

€ 4,02

 
 

loonheffing

€ 177,50

€ 181,52

    
 

netto minimumloon ex artikel 37, eerste lid, WWB

 

€ 1260,28

2.

bruto minimumloon exclusief vakantie-uitkering

 

€ 1335,00

    

af:

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 96,09

 

bij:

vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 96,09

 
 

premie Awf

€ 0,28

 
 

loonheffing

€ 33,58

€ 133,86

    
 

netto minimumloon zonder vakantie-uitkering

 

€ 1201,14

    
 

In netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering bedraagt:

 

€ 1260,28 -€ 1201,14 = € 59,14

  

B. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 januari 2008

gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder

100% van € 1260,28 =

€ 1260,28

hierin begrepen vakantietoeslag

4,70% *) van € 1260,28 =

€ 59,23

   

alleenstaande ouder 21 jaar of ouder

70% van € 1260,28 =

€ 882,20

hierin begrepen vakantietoeslag

4,70% *) van € 882,20 =

€ 41,46

   

alleenstaande 21 jaar of ouder

50% van € 1260,28 =

€ 630,14

hierin begrepen vakantietoeslag

4,70% *) van € 630,14 =

€ 29,62

*) Het percentage, genoemd in artikel 19, derde lid, van de WWB geeft de verhouding weer tussen de netto aanspraak op vakantietoeslag en het maandloon inclusief vakantietoeslag die bij het netto minimumloon bestaat.

Netto vakantie-uitkering

€ 59,14

 

Netto minimumloon

€ 1260,28

 

Verhouding

€ 59,14 / € 1260,28 x 100% =

4,693%

  

4,7% (afge-

rond)

  

’s-Gravenhage, 19 december 2007.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de directeur Werk en Bijstand,

P.G. Lugtenburg.

Naar boven