Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 246 pagina 25Besluiten van algemene strekking

Regeling vaststelling standaardpremie 2008

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2007, nr. Z/F-2817904, houdende vaststelling van de standaardpremie 2008 (Regeling vaststelling standaardpremie 2008)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op € 1.200.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling vaststelling standaardpremie 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Toelichting

Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar betaalt ingevolge artikel 18a van de Zorgverzekeringswet (verplichte eigen risico). Uitgegaan wordt van het gemiddelde bedrag van de nominale premies voor een zorgverzekering, die voor het jaar 2008 door het Centraal Planbureau is geraamd en is opgenomen in de Macro Economische Verkenningen 2008.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink