Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2007, 244 pagina 27Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Regeling van de Nederlandsche Bank NV van 10 december 2007, nr. Juza/2007/01900/kve, houdende wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft

De Nederlandsche Bank NV,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Artikel I

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2:1, derde lid, wordt ‘onderdelen b, c, d en f’ vervangen door: onderdelen b, c, e en f.

B

In artikel 2:2, eerste lid, wordt ‘de staten als bedoeld’ vervangen door: de staten, bedoeld.

C

Artikel 4:1 vervalt.

D

In artikel 4:4 wordt na ‘financiële ondernemingen’ toegevoegd: Wft.

E

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel Verzekeraars – Invulinstructie bij Wft verzekeringsstaten wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Verzekeraars – Invulinstructie bij Wft verzekeringsstaten.

2. De onderdelen Verzekeraars – Jaarset Leven BW2.9, Verzekeraars – Jaarset Leven IAS-IFRS, Verzekeraars – Natura-uitvaart BW 2.9, Verzekeraars – Jaarset Natura-uitvaart IAS-IFRS, Verzekeraars – Jaarset Schade BW 2.9 en Verzekeraars – Jaarset Schade IAS-IFRS worden vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Verzekeraars – Jaarset Leven Natura Schade BW IFRS.

F

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

Het onderdeel Verzekeraars – Kwartaalsets – Leven Schade Natura wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Verzekeraars – Kwartaalsets – Leven Natura Schade.

G

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel Banken – Corep wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Banken – Corep.

2. Het onderdeel Banken – Finrep IFRS wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Banken – Finrep IFRS.

3. Het onderdeel Banken – Finrep Titel 9 wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Banken – Finrep Titel 9.

H

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel Beleggingsondernemingen – Finrep IFRS AMvB wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Beleggingsondernemingen – Finrep IFRS.

2. Het onderdeel Beleggingsondernemingen – Corep AMvB wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Beleggingsondernemingen – Corep.

3. Het onderdeel Beleggingsondernemingen – Finrep Titel 9 – AmvB wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Beleggingsondernemingen – Finrep Titel 9.

I

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel Elektronischgeldinstelling – Finrep Titel 9 wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Elektonischgeldinstelling – Finrep Titel 9.

2. Het onderdeel Elektonischgeldinstelling – Corep wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Elektronischgeldinstelling – Corep.

3. Het onderdeel Elektronischgeldinstelling – Overige rapportages – 8011 wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Elektronischgeldinstelling – Overige rapportages – 8011.

4. Het onderdeel Elektonischgeldinstelling – Overige rapportages – Verklaring voorblad wordt vervangen door het als bijlage bij deze regeling opgenomen onderdeel Elektronischgeldinsttelling – Overige rapportages – Verklaring voorblad 8040 .

J

Bijlage 6 wordt vervangen door bijlage 6 bij deze regeling.

K

Bijlage 7 wordt vervangen door bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de in artikel I onder E tot en met I genoemde bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij DNB.

De Nederlandsche Bank NVDe Directeur, A.J. Kellermann.

Bijlage 6

Bijlage bij artikel 2:2, eerste lid, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Frequentie en indieningstermijn staten

6.1 Banken en clearinginstellingen in Nederland

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Rapportage geldt voor

   

een bank en clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:72, eerste lid of 3:82, eerste lid van de Wft

Een bank als bedoeld in artikel 3:77 van de Wft

COREP

    

CA

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1)

Ja

Nee

CR SA

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR EQU IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR SEC SA

Per kalenderjaar

Idem (1)

Ja

Nee

CR SEC IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR SEC Details

Per kalenderkwartaal voor IRB

Per kalenderjaar voor SA

Idem (1)

Ja

Nee

MKR SA FX

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de tiende werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode. (2)

Ja

Nee

MKR SA COM

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR SA EQU

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR SA TDI

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR IM

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR IM Details

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

CR TB SETT

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

OPR

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

Group Solvency Details

Per kalenderjaar

Uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode (3)

Ja

Nee

    

FINREP (IAS/IFRS)

   

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

4. Breakdowns of certain financial liabilities portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

5. Impairment flow statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

7. Analysis of equity

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

    

FINREP (Titel 9 banken)

   

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

4. Breakdowns of certain financial liabilities portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

7. Analysis of equity

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

Pillar II

   

Renterisico- rapportage

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

Bedrijfssector- concentratie- risico

Per kalenderjaar

Idem (1)

Ja

Nee

Concentratie- risico op landen

Per kalenderjaar

Idem (1)

Ja

Nee

    

Overige rapportages

   

8011

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

8017

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

8028

Per kalendermaand

Idem (1)

Ja

Ja

8029

Per kalendermaand

Idem (1)

Ja

Ja

8040

Per kalendermaand

Idem (1)

Ja

Ja

6.2 Elektronischgeldinstellingen

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

COREP

CA

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1)

MKR SA FX

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de tiende werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode.

 

FINREP (Titel 9)

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

 

Overige rapportages

8011

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8018

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Verklaring voorblad 8040

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

6.3 Beleggingsondernemingen in Nederland

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

COREP

  

CA

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1)

CR SA

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

CR IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

CR EQU IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA FX

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA COM

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA EQU

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA TDI

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR IM

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR IM Details

Per kalenderkwartaal

Idem (1) Zal alleen op ad hoc-basis kunnen worden opgevraagd.

CR TB SETT

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

OPR

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Group Solvency Details

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

FINREP (IAS/IFRS)

  

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8. Breakdowns of certain income and expense items

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

9. Scope of application

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

FINREP (Titel 9 banken)

  

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8. Breakdowns of certain income and expense items

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

9. Scope of application

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

Overige rapportages

  

Vastekosteneis

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8011 Grote posten rapportage

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8040/voorblad (incl. compliance)

Per kalendermaand

Idem (1)

Bijlage 7

Bijlage bij artikel 2:5 van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Overzicht van de staten die de accountant betrekt bij zijn onderzoek

Kredietinstellingen en clearinginstellingen

Categorie

IFRS

BW 2.9

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

  

Balance sheet statement

ja

ja

Income statement

ja

ja

Information that can be required throughout

the tables

ja

nvt

AFS assets

ja

nvt

Loans, Receivables, HTM investments

ja

ja

Info on impairment and past due assets

ja

ja

Fin liabilities design. at Fair value trough PL

ja

nvt

Fin liab. measused at amortised cost

ja

ja

Minority interest: revaluation res and other valuation differences

ja

ja

Allowances movements for credit losses

ja

nvt

Related party disclosures

ja

ja

Loan commitments, fin guarantees, and other comm. (off balance)

ja

ja

Analyses of equity

ja

ja

   

Aanvullende financiële gegevens

  

Geen

  

Andere financiële gegevens

  

Capital Adequacy

ja

ja

Group Solvency Details

ja

ja

Credit Risk SA

ja

ja

Credit Risk F-IRB

ja

ja

Credit Risk A-IRB

ja

ja

Credit Risk Equity Simple Risk Weight

ja

ja

Credit Risk Equity Internal Models

ja

ja

Credit Risk Securitisations SA

ja

ja

Credit Risk Securitisations IRB

ja

ja

Credit Risk Sec Detailed SA

ja

ja

Credit Risk Sec Detailed IRB

ja

ja

Credit Risk Trading Book Settlements

ja

ja

Market Risk TDI SA

ja

ja

Market Risk Equities SA

ja

ja

Market Risk FX SA

ja

ja

Market Risk Commodities SA

ja

ja

Market Risk Internal Models

ja

ja

Market Risk Int Models Details

ja

ja

Op Risk BIA

ja

ja

Op Risk STA/ASA

ja

ja

Op Risk AMA

ja

ja

Concentratierisico op landen

ja

ja

Renterisico rapp

ja

ja

Overige rapp

nee

nee

Verzekeraars

Categorie

IFRS

BW 2.9

Leven

  

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

  

Alle hier opgenomen tabbladen

ja

ja

   

Aanvullende financiële gegevens

  

Alle hier opgenomen tabs behalve actuarieel verslag

ja

ja

Actuarieel verslag

nee

nee

   

Andere financiële gegevens

  

Solvabiliteit

ja

ja

Herverzekering

ja

ja

Standgegevens

ja

ja

Alle andere tabs

nee

nee

   

Schade

  

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

  

Alle hier opgenomen tabbladen

ja

ja

   

Aanvullende financiële gegevens

  

Resultatendeling en kortingen

ja

ja

Actuarieel verslag

nee

nee

   

Andere financiële gegevens

  

Solvabiliteit

ja

ja

Herverzekering

ja

ja

Standgegevens

ja

ja

Resultaten per te rapporteren groep

ja

ja

Schade- en afloopstatistiek

ja

ja

Aanvullende informatie zorgverzekeraars

ja

ja

Alle andere tabs

nee

nee

   

Natura-uitvaart

  

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

  

Alle hier opgenomen tabbladen

ja

ja

   

Aanvullende financiële gegevens

  

Alle hier opgenomen tabs behalve actuarieel verslag

ja

ja

Actuarieel verslag

nee

nee

   

Andere financiële gegevens

  

Solvabiliteit

ja

ja

Herverzekering

ja

ja

Standgegevens

ja

ja

Pakketwaarde

ja

ja

Alle andere tabs

nee

nee

Kwartaalrapportages verzekeraars

Voor geen van de kwartaalrapportages voor verzekeraars zal certificering door de externe accountant gevraagd gaan worden.

Toelichting

1. Algemeen

Met onderhavige regeling worden de modellen van de staten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Regeling staten financiële ondernemingen Wft gewijzigd. Vanwege de grote omvang van de staten is er wederom voor gekozen de gewijzigde bijlagen 1 tot en met 5 niet te publiceren in de Staatscourant, maar ter inzage te leggen bij De Nederlandsche Bank NV (verder: DNB). Tevens zijn deze bijlagen te raadplegen op de website van DNB: www.DNB.nl. Een overzicht van de bijlagen bij de Regeling staten financiële ondernemingen Wft is volledigheidshalve hieronder opgenomen:

Modellen van de staten, bedoeld in artikel 131, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit prudentiële regels Wft

Bijlage 1

Verzekeraar, bedoeld in artikel 130, tweede lid, aanhef, van het Besluit prudentiële regels Wft-jaarrapportage.

Bijlage 2

Verzekeraar, bedoeld in artikel 130, tweede lid, aanhef, van het Besluit prudentiële regels Wft-kwartaalrapportage.

Bijlage 3

Bank, clearinginstelling of elektronischgeldinstelling, bedoeld in artikel 130, eerste lid, aanhef, van het Besluit prudentiële regels Wft.

Bijlage 4

Beleggingsonderneming, bedoeld in artikel 130, eerste lid, aanhef, van het Besluit prudentiële regels Wft.

Bijlage 5

Elektronischgeldinstelling, bedoeld in artikel 130, eerste lid, aanhef, van het Besluit prudentiële regels Wft.

  

Overzicht van de frequentie en indieningstermijn staten

Bijlage 6

Clearinginstellingen, kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

  

Overzicht van de staten die de accountant betrekt bij zijn onderzoek

Bijlage 7

Clearinginstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars

  

Modellen van de opgave van gesloten verzekeringen + branchegroepen

Bijlage 8

Levensverzekeraar met zetel in een andere lidstaat

Bijlage 9

Schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat

Bijlage 10

Natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in artikel 3:87, eerste lid, van de wet

2. Gevolgen voor het bedrijfsleven en de burger

In deze paragraaf worden de gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven besproken. Voor de administratieve lasten voor de burger heeft deze regeling geen gevolgen.

De wijzigingen zijn technisch van aard en betreffen vooral verduidelijkingen en kleine correcties. Deze leiden tot een marginale toename (van minder dan EUR 10.000) van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

3. Toelichting op de wijzigingen

De onderdelen A tot en met D bevatten enkele technische en redactionele reparaties. In onderdeel A is een onjuiste verwijzing in artikel 2:1, derde lid, hersteld. De reparatie in de onderdelen B en D is van redactionele aard. Met onderdeel C vervalt artikel 4:1. Dit artikel kan komen vervallen aangezien een dergelijke overgangsbepaling voor het indienen van staten reeds is opgenomen in artikel 144 van het Besluit prudentiële regels Wft.

De onderdelen E tot en met K bevatten wijzigingen van de modellen van de staten.

De wijzigingen in de bijlagen 1 en 2 betreffen kleine wijzigingen naar aanleiding van na implementatie van de nieuwe verzekeringsstaten opgemerkte onjuistheden en omissies, waarover vooraf reeds overleg met het Verbond van Verzekeraars heeft plaatsgehad.

De wijzigingen in de bijlagen 3, 4 en 5 vloeien voort uit binnen het Committee of European Banking Supervisors (CEBS) gemaakte afspraken over wijzigingen in het rapportagekader voor banken en beleggingsondernemingen. Deze wijzigingen zijn reeds via de website van CEBS, www.C-EBS.org, ter consultatie aan marktpartijen en belangenorganisaties voorgelegd. Met de Nederlandse Vereniging van Banken is afgesproken dat deze wijzigingen allen per 1 januari 2008 gerealiseerd zullen worden.

In bijlage 6 worden enkele onjuistheden en omissies gecorrigeerd.

De wijzigingen in bijlage 7 tenslotte zijn het resultaat van overleg met de beroepsorganisatie van accountants, het NIVRA over te verifiëren onderdelen van de rapportage.

De onderhavige regeling is volledigheidshalve nog ter consultatie aan de betrokken representatieve organisaties voorgelegd.

De Nederlandsche Bank NVDe Directeur,

A.J. Kellermann