Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2007, 243 pagina 19Besluiten van algemene strekking

Wijziging Reïntegratieregeling

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2007, nr. SV/R&S/07/38710, tot wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met de indexering van het kredietplafond starterskrediet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit;

Besluit:

Artikel I

In artikel 3 van de Reïntegratieregeling wordt ‘€ 31.502’ vervangen door: € 31.975.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2007.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner.

Toelichting

Het kredietplafond, bedoeld in artikel 3 van de Reïntegratieregeling (hierna: de regeling), is gekoppeld aan het in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 te verstrekken krediet. Dit krediet wordt jaarlijks verhoogd aan de hand van het prijsindexcijfer over de maand oktober van het voorafgaande jaar. Met deze wijzigingsregeling wordt het kredietplafond daarom verhoogd. Met ingang van 1 januari 2008 zal het kredietplafond, bedoeld in artikel 3 van de regeling, € 31.975 bedragen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner