Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2007, 24 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging 2005

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 11.14a en 11.21 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging 20051 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

Artikel 8

De Vervoerkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, met het toezicht als bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Spoorwegwet en met het toezicht als bedoeld in artikel 11.14a van de Wet luchtvaart. Tevens adviseert de Vervoerkamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van op te stellen wet- en regelgeving op haar toezichtterreinen en ten aanzien van de tarieven voor het loodsen van zeeschepen.

B

In artikel 13 wordt na de zinsnede ‘de Wet personenvervoer 2000,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Wet luchtvaart,.

C

In artikel 14, eerste lid, wordt na de zinsnede ‘de Wet personenvervoer 2000’ een zinsnede toegevoegd, luidende: , de Wet luchtvaart.

D

Na artikel 15, derde lid, wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De directeur of de plaatsvervangend directeur van de Directie Toezicht Energie kan ten behoeve van bedrijfsbezoeken machtiging verlenen aan medewerkers van de Directie Toezicht Energie voor de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet.

E

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 16, eerste lid, wordt na de zinsnede ‘de Mededingingswet,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Wet personenvervoer 2000, de Wet luchtvaart, de Spoorwegwet,.

2. In artikel 16, derde lid, wordt de zinsnede ‘het hoofd van de stafdienst Informatiemanagement & Bedrijfsvoering’ vervangen door: het hoofd van de stafdienst Bedrijfsvoering en Informatiemanagement.

F

In artikel 17, tweede lid, wordt na de zinsnede ‘van de Wet personenvervoer 2000’ een zinsnede toegevoegd, luidende: , voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 11.21 van de Wet luchtvaart.

G

Artikel 27 komt als volgt te luiden:

Artikel 27

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet en artikel 11.14a van de Wet luchtvaart worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, B, C, E, eerste punt, F en G terugwerken tot en met 19 juli 2006.

’s-Gravenhage, 30 januari 2007.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
P. Kalbfleisch.
R.J.P. Jansen.
G.J.L. Zijl.

1 Stcrt. 2005, 126; laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2006, 63.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.