Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2007, 232 pagina 22Ontheffingen

Ontheffing verbod permethrin 2007/IV

Ontheffing ex artikel 65 van verbod op permethrin 2007/IV

27 november 2007

Nr. BWL/2007111337

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien het verzoek van het Ministerie van Defensie van 2 november 2007, kenmerk S2007029500 tot ontheffing van het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen;

In overeenstemming met de Minister van Landbouw;

Gelet op artikel 65, eerste en derde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

In verband met de uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland, wordt aan de Minister van Defensie ontheffing verleend van:

– het verbod, bedoeld in artikel 19, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het voorhanden of in voorraad hebben, en op het gebruiken van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen.

Artikel 2

Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

De ontheffing wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Ontheffing verbod permethrin 2007/IV.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.M. Cramer.

Bijlage I

Bestrijdingsmiddelen:

– ten behoeve van het impregneren door personen van enkele stuks uniform met behulp van:

– Individual Dynamic Absorption Kit 40% (IDA-Kit)

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het impregneren van kleding ter wering en bescherming tegen insecten, in het bijzonder muggen, bestemd voor gebruik door militairen en Defensie personeel in uitzendgebieden, mits daarbij geen lozing van de werkzame stof naar het oppervlaktewater optreedt. Het impregneren van kunststof klamboes is niet toegestaan.

Voorschriften voor gebruik:

1. Het bestrijdingsmiddel dient voor het impregneren van de jas of de broek in de juiste mengverhouding van 450 ml water en één unit permethrin, volgens de gebruiksaanwijzingen voorgeschreven door de fabrikant, te worden gemengd met uitzondering van de Desert en Jungle uniformen en de Overall FOD (Flying Objects Damage) vrij zomer of vrij winter.

Bij impregnatie van de Desert en Jungle uniformen dient per unit permethrin 300 ml water te worden gemengd. Voor het impregneren van de Overall FOD vrij zomer worden in één behandelzak twee units permethrin gemengd met 700 ml water. De Overall FOD vrij winter wordt in één behandelzak behandeld met 2 units permethrin en 900 ml water. Voor het afmeten van water dienen maatbekers te worden gebruikt.

2. De in de IDA-kit aanwezige behandelzak dient, na het vullen met water en voor het toevoegen van permethrin, gecontroleerd te worden op lekkage. Ondeugdelijke zakken dienen onmiddellijk vervangen te worden door deugdelijke zakken.

3. De volledige behandeltijd dient in acht genomen te worden.

4. Impregneren door personen van enkele stuks uniformen is niet toegestaan in of bij gebouwen die voor bewoning zijn bestemd.

5. Impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een goed geventileerde en overdekte locatie boven een vloeistofdichte vloer voorzien van absorptiematten om mors- en lekverliezen goed op te vangen, onder naleving van de veiligheidsaanbevelingen. Indien niet aan de eis vloeistofdicht kan worden voldaan, wordt volstaan met een vloeistofkerende vloer voorzien van een laag plastic folie van een dusdanige dikte, dat deze bestand is tegen de intensieve mechanische belasting van het belopen tijdens het impregneerproces. Als blijkt dat de folie is gescheurd, worden de werkzaamheden met permethrin per direcht beëindigd. Deze kunnen worden hervat nadat de beschadigde folie is vervangen of op een deugdelijke manier is hersteld. Ook vloeistofkerende vloeren dienen voorzien te zijn van absorptiematten. Het impregneren van uniformen is alleen toegestaan in de in bijlage II genoemde locaties.

6. Om uitsleep van permethrin via schoeisel te voorkomen dienen er absorptiematten bij de uitgang van de impregneerruimte te worden geplaatst.

7. Materiaal dat met permethrin in aanraking is gekomen (impregneerzakken, touwtjes, wasknijpers, plastic oversloffen, absorptiematten e.d.) dient in gesloten vaten te worden opgeslagen en als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

8. Het bestrijdingsmiddel dient te worden gebruikt in Nederland onder de in Nederland geldende ARBO-regels.

9. De voorgenomen toepassing van het middel dient:

a. in normale situaties uiterlijk vijf werkdagen voor toepassing bij de regionale VROM-inspectie bekend te zijn. De melding dient schriftelijk (brief, e-mail of fax) te worden gedaan.

b. als er sprake is van spoedsituaties (< 5 dagen) uiterlijk één werkdag voor toepassing, behalve schriftelijk, ook telefonisch te zijn gemeld.

Individual Dynamic Absorption (IDA) kit

Gevaarsymbool:

Xn

  

N

   

Gevaarszinnen:

R10: Ontvlambaar.

  

R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

  

R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

  

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

  

R50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

  

R65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken

   

Veiligheidsaanbevelingen:

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

  

S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.

  

S 20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

  

S 23: Damp niet inademen

  

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

  

S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep en deskundig medisch advies inwinnen.

  

S 37: Draag de bijgeleverde handschoenen tijdens het toevoegen van het middel aan het water, het toevoegen van de te behandelen kleding, het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte IDA kit.

  

S 51: Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte. Droog de geïmpregneerde uniformen in een goed ventilerende ruimte.

  

S 60: Deze stof en zijn verpakking moeten als gevaarlijke afval ontdaan worden.

  

S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies en veiligheidskaart.

  

S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Samenstelling middel:

  

permethrin (Casnr. 52645-53-1)

40%

solvent naphta (petroleum) light arom (Casnr. 647 42 95 6)

60 %

Toelichting

Bij brief van 26 juni 2007 heeft het Ministerie van Defensie om ontheffing gevraagd van het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin als impregneermiddel voor klamboes en uniformen van de militairen die naar het buitenland worden gezonden. In 2000, 2003, 2005, 2006 en 2007 heeft het ministerie van Defensie een vergelijkbaar verzoek gedaan. Dit verzoek is destijds ter advisering voorgelegd aan het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTGB, voorheen CTB). Gezien de vergelijkbare omstandigheden wordt gesteld dat dit advies ook geldigheid heeft voor het onderhavige verzoek. Het CTGB heeft in 2001 en 2003 geadviseerd indien tot ontheffing wordt overgegaan, aan de ontheffing voorwaarden te verbinden die strekken ter ondervanging van de gesignaleerde risico's. In het kader van het onderhavige verzoek heeft het CTGB gekeken of er aanleiding was om de advisering bij te stellen op basis van de laatste stand van de wetenschap en de techniek. Hierbij heeft het CTGB onder meer het volgende overwogen:

a. de werkzaamheid van permethrin bevattende bestrijdingsmiddelen voor het impregneren van textiel ter bestrijding van insecten is gezien de literatuur en de in Nederland en het buitenland toegelaten middelen voldoende,

b. de bescherming van personen tegen muggenbeten is nagenoeg volledig bij het dragen van met permethrin geïmpregneerde kleding in combinatie met DEET als insectenafwerend middel op de onbedekte huid,

c. de risico’s voor de mens komen voort uit blootstelling tijdens impregneren en dragen van geïmpregneerde uniformen,

d. het risico voor de mens is tijdens industrieel impregneren klein en het risico tijdens herimpregneren beheersbaar,

e. het risico voor de drager van de geïmpregneerde uniformen is verwaarloosbaar,

f. het risico voor in het bijzonder waterorganismen is hoog indien permethrin direct in het water geraakt.

Aangezien Defensie meerdere jaren achter elkaar een verzoek tot ontheffing heeft gedaan, heeft VROM de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een meer reguliere oplossing in de vorm van een toelating, afgegeven door het CTGB. Daar lijken mogelijkheden toe te zijn. Defensie heeft hiertoe een dossier samengesteld dat ter beoordeling aan het CTGB is voorgelegd. VROM zal de voortgang van de aanvraag monitoren. Om de periode die gemoeid is met het beoordelen van het dossier te overbruggen, verzoekt Defensie nu om een tijdelijke ontheffing.

In de ontheffing verbod permethrin gepubliceerd in 20051 is het gebruik van de IDA-kit al opgenomen. Het risico voor de mens en het milieu van de IDA-kit is voor dit verzoek niet anders dan waarvan uit is gegaan bij de ontheffing in 2005. Hiermee kan een ontheffing worden verleend.

Na controle op naleving, van de op grond van artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 verleende ontheffing, voor het gebruik van permethrin door de VROM-Inspectie is gebleken dat de behandeling van klamboes met de IDA-kit zinloos is. Het middel wordt niet door kunststof klamboes opgenomen. Derhalve wordt er geen vrijstelling afgegeven ten aanzien van de toepassing van permethrin op kunststof klamboes.

Het impregneren van uniformen (Woodland/zomer, Dessert, Jungle, Veldtenue Kmar en Overalls FOD vrij zomer en vrij winter) is alleen toegestaan in de in de bijlage II genoemde locaties. De activiteit impregneren dient in de Wm-vergunning van deze locaties te worden opgenomen.

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt de tijdelijke mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden niet toegelaten bestrijdingsmiddelen te gebruiken dan wel het gebruik van toegelaten middelen voor niet toegelaten toepassingen toe te staan indien onder meer de belangen van de volksgezondheid zulks dringend vereisen. Uit de eerdergenoemde brief van de Minister van Defensie blijkt dat de gebieden waar de Nederlandse militairen en Defensie personeel in het kader van de missie naar worden gezonden bijzonder risicovol zijn ter zake van het verkrijgen van infectieziekten die door insecten worden veroorzaakt. Ter preventie van deze ziekten worden de volgende maatregelen voorgesteld:

a. de toepassing van passende chemoprofylaxe

b. het gebruik van repellents voor onbedekte huidgedeelten

c. het dragen van beschermende kleding

d. het gebruik van geïmpregneerde klamboes en buitenkleding.

Permethrin is op dit moment de werkzame stof die voldoende werkzaam is als insectenafwerend middel bij toepassing als impregneermiddel van kleding. Deze toepassing van permethrin is thans niet toegelaten in Nederland. Met de onderhavige ontheffing wordt deze toepassing tijdelijk toegelaten in het belang van de gezondheid van Nederlandse militairen en Defensie personeel die in de bijzondere omstandigheid verkeren in het kader van een buitenlandse missie te worden uitgezonden.

Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij dit besluit daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de directeur Bodem, Water, Landelijk Gebied van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage II: Toegestane Impregnatielocaties op Defensieterreinen

LFD/Plaatsnaam

Object

DVD Objectnr.

Systeemnr.

Vloeistof

kerend/dicht

CLAS Steenwijk

JPK

16G02

Gebouw R07

Kerend

CLAS Schaarsbergen

MC Duivelsberg

40B12

Loods 4

Kerend

CLAS Rucphen

MC Rucphen

49F04

Loods 9

Kerend

CLSK Leeuwarden

Vliegbasis

06C02

H-9

Dicht

CLSK Soesterberg

Vliegbasis

32C17

Washangaar 301

Dicht

CLSK Volkel

Vliegbasis

45H03

Washangaar 785

Dicht